การดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม G7 ของฝรั่งเศส [fr]

กลุ่ม G7 (Group of Seven) ประกอบไปด้วยสมาชิก 7 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ญี่ปุ่น อิตาลี และแคนาดา

ฝรั่งเศสดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม G7 ในปี 2562 ภายใต้แนวคิดหลักเรื่องการต่อสู้กับความไม่เสมอภาค และจะจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีหลายวาระและการประชุมสุดยอดกลุ่ม G7 โดยมีประมุขและหัวหน้ารัฐบาลของประเทศสมาชิกทั้ง 7 ประเทศ เข้าร่วม ณ เมืองบิอาร์ริตซ์ ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2562

G7 France - Biarritz 2019 - JPEG

ดูข้อมูลที่เว็บไซต์ G7 France

นอกจากประเด็นด้านเศรษฐกิจที่เป็นเป้าหมายหลักของการก่อตั้งแล้ว ปัจจุบัน กลุ่ม G7 ยังเป็นเวทีการหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งการตอบสนองร่วมกันต่อประเด็นท้าทายสำคัญของโลก อาทิ สันติภาพและความมั่นคง การต่อสู้กับการก่อการร้าย การพัฒนา การศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมาย 5 ประการในการต่อสู้กับความไม่เสมอภาค

เพื่อลดความไม่เสมอภาคในชีวิตและทำให้บุคคลทุกคนได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะมีถิ่นกำเนิด ถิ่นที่อยู่ หรือเพศใดก็ตาม รวมทั้งเพื่อรับรองเสถียรภาพโดยรวมและสันติภาพ ฝรั่งเศสจึงได้กำหนดเป้าหมายและนโยบายเร่งด่วนหลายประการในวาระการดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม G7 ในปี 2562 ได้แก่

 • การต่อสู้กับความไม่เเสมอภาคในชีวิต โดยมุ่งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย การเข้าถึงการศึกษาและบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
 • การลดความไม่เสมอภาคทางสิ่งแวดล้อม โดยคุ้มครองโลกของเราด้วยการสนับสนุนทางการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและด้านการเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมที่ยุติธรรมโดยยึดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและมหาสมุทรเป็นศูนย์กลาง
 • การสนับสนุนนโยบายการค้า ภาษี และการพัฒนาที่ยุติธรรมและเป็นธรรมมากขึ้น
 • การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ต่อต้านภัยคุกคามความมั่นคงและการก่อการร้าย ซึ่งสร้างความไม่มั่นคงต่อพื้นฐานทางสังคมของเรา
 • การใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ได้รับจากดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์อย่างมีจรรยาบรรณโดยยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง

การประชุมรูปแบบใหม่

G7 ครั้งนี้จะไม่เป็นเพียงแค่การประชุมระหว่างรัฐบาลของ 7 ประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสที่จะได้ทำงานอย่างกว้างขวางมากขึ้นกับผู้ที่เห็นด้วยกับคุณค่าของเราและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมเพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

ดังนั้น จึงจะมีการเชิญประเทศอื่นๆให้เข้าร่วมการอภิปรายและการเจรจาในระหว่างการประชุมสุดยอดประมุขและหัวหน้ารัฐบาล รวมทั้งในระหว่างการประชุมเตรียมการตลอดทั้งปี โดยเฉพาะประเทศจากทวีปแอฟริกาบางประเทศซึ่งจะมีสถานะพิเศษ ทวีปดังกล่าวเป็นหุ้นส่วนสำคัญอันดับต้นๆและเป็นพื้นที่แห่งความท้าทายต่อการพัฒนาตลอดจนเป็นพื้นที่แห่งโอกาสในการสร้างความเสมอภาคในอนาคต

การดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม G7 ยังมุ่งที่จะจับมือทำงานกับองค์การระหว่างประเทศและพยายามเสริมสร้างการทำงานร่วมกันทั้งในหมู่องค์การระหว่างประเทศและกับองค์การระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ภาคประชาสังคมจะมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดใน G7 ครั้งนี้ ผ่านการระดมกลุ่มที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะกิจ ได้แก่ เยาวชน (Youth 7) สตรี (Women 7) องค์การนอกภาครัฐ (C7) สหภาพแรงงาน (Labour 7) นายจ้าง (Business 7) ศูนย์วิจัย (Think tanks 7) และสถาบันการศึกษาวิทยาศาสตร์ (Science 7)

ปีแห่งการพูดคุยเจรจา

ตลอดปี 2562 จะมีการจัดการประชุมในระดับรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการการประชุมสุดยอดประมุขและหัวหน้ารัฐบาล ณ เมืองบิอาร์ริตซ์ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ได้แก่

 • 4-5 สิงหาคม ด้านมหาดไทย
 • 5-6 สิงหาคม ด้านการต่างประเทศ
 • 5-6 พฤษภาคม ด้านสิ่งแวดล้อม
 • 9-10 พฤษภาคม ด้านความเสมอภาคหญิงชาย
 • 16-17 พฤษภาคม ด้านสาธารณสุข
 • 6-7 มิถุนายน ด้านแรงงาน "G7 social"
 • 4-5 กรกฎาคม ด้านการพัฒนาและการศึกษา
 • 17-18 กรกฎาคม ด้านการคลัง

ใส่ข้อมูลเมื่อ 18/04/2019

ด้านบนของหน้า