การบรรยายหัวข้อ “Rethinking the Nature/Culture Divide”

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CSDS) ร่วมกับ Irasec (Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est contemporaine) ขอเชิญผู้สนใจฟังบรรยายในหัวข้อ “Rethinking the Nature/Culture Divide” โดยศาสตราจารย์ฟิลิปป์ เดสโคล่า และร่วมฟังข้ออภิปรายจาก รศ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา และ ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร นักมานุษยวิทยาแนวหน้าของไทย

JPEG
ฟิลิปป์ เดสโคล่า (Philippe Descola) ศาสตราจารย์ด้านมานุษยวิทยาธรรมชาติ จาก Collège de France ผู้เขียนหนังสือ Beyond Nature and Culture ที่ทำให้เขากลายมาเป็นหนึ่งในนักมานุษยวิทยาคนสำคัญที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน เดสโคล่าตั้งคำถามที่มีความสำคัญต่อแนวคิดพื้นฐานทางมานุษยวิทยา วิทยาศาสตร์ และปรัชญา ว่าด้วยความสัมพันธ์เชิงภววิทยาระหว่างวัฒนธรรมและธรรมชาติ มนุษย์และสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์

ข้อเสนอตัวแบบการมองภววิทยาสี่แบบของเดสโคล่านั้น แม้ว่าจะช่วยในการทลายขั้วตรงข้าม ที่กรอบความเป็นสมัยใหม่พยายามสร้างในการแยกธรรมชาติกับวัฒนธรรมออกจากกัน และเสนอคำอธิบายการจำลองโลกทัศน์และปฏิบัติการที่คร่อมข้ามคุณลักษณะภายนอกและภายในของสรรพสิ่งให้ปรากฏชัดเจนขึ้น ทั้งยังมีอิทธิพลต่อความคิดของนักมานุษยวิทยาที่ศึกษา nonhumans ในช่วงหลังมานี้อย่างมาก แต่กระนั้น ข้อเสนอของเดสโคล่าก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากนักวิชาการไม่น้อยเช่นเดียวกัน

การบรรยายจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 13.00-16.00 น.

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 18/07/2022

ด้านบนของหน้า