การอภิปรายฝรั่งเศส-เอเชีย หัวข้อ "Liveable Cities" 9-10 ตุลาคม 2562 [fr]

การอภิปรายฝรั่งเศส-เอเชีย หัวข้อ "Liveable Cities" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน Institut Français จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-13 ตุลาคม 2562 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ กรุงเทพมหานคร และกรุงฮานอย

ในบริบทที่ประเด็นมลพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มลพิษทางอากาศ ได้กลายเป็นประเด็นสำคัญในเอเชียในแต่ละปี ผู้เชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศสสองคน ได้แก่ นางการีน เลแฌร์ (Karine Léger) ผู้อำนวยการเครือข่าย AirParif ซึ่งติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในแคว้นอีล-เดอ-ฟร็องส์ (Île-de-France) ประเทศฝรั่งเศส และนายออลีวีเย เครเตียง (Olivier Chrétien) หัวหน้าหน่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำนักนิเวศวิทยาชุมชนเมืองประจำกรุงปารีส (Division Prévention des Impacts Environnementaux à l’Agence d’Ecologie Urbaine de la Ville de Paris) จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวกับผู้ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในส่วนของกรุงเทพฯ จะมีการบรรยาย 2 วัน ในวันที่ 9 และ 10 ตุลาคม 2562 ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และสถาบันต่างๆ ของไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย เทศบาล และภาคประชาสังคม ร่วมกันจัดขึ้น

  • วันที่ 9 ตุลาคม จะมีการบรรยายและการอภิปรายเกี่ยวกับสารคดีเรื่อง Unbreathable : cities on the verge of asphyxiation ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ นายกซาวีเย มารี (Xavier Mari) นักชีวธรณีเคมีจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา (IRD) ประจำกรุงฮานอย รศ.นพ.สัมมน โฉมฉาย ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยา จากภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และรองประธานกรรมการศูนย์พิษวิทยาศิริราช Dr. Roman Meinhold อาจารย์ประจำวิชา Business Ethics วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) และ ดร. จําเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมภาคสนาม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.)
  • วันที่ 10 ตุลาคม จะมีการบรรยายในการประชุมนานาชาติ หัวข้อ "Political Ecology in Asia: Plural Knowledge and Contested Development in a More-Than-Human World" โดยวิทยากรราว 40 คนจากอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยสถาบัน IRD ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Center for Social Development Studies : CSDS) สถาบันวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย (Research Institute on Contemporary Southeast Asia : IRASEC) สถาบัน Institut Français de Pondichéry (IFP) เครือข่าย IRN-SustainAsia และเครือข่าย POLLEN Political Ecology Network

ผู้เชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศสสองคนจะบรรยายหัวข้อ "Particulate matters: the emergence of a political ecology of haze in Asia" และ "Asia’s urban political ecologies"

ท่านสามารถลงทะเบียนร่วมงาน โดยส่งชื่อ ตำแหน่ง และหน่วยงานที่สังกัด ที่อีเมล PoliticalEcologyinAsia@gmail.com

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.csds-chula.org/political-ecology-in-asia

PDF - 3.5 Mo
เอกสารประชาสัมพันธ์ การอภิปรายฝรั่งเศส-เอเชีย หัวข้อ "Liveable Cities" 9-10 ตุลาคม 2562
(PDF - 3.5 Mo)

PNG

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 18/12/2019

ด้านบนของหน้า