ชาวฝรั่งเศสในประเทศไทย

ชาวฝรั่งเศสซึ่งพำนักอยู่ในประเทศไทยทั้งถาวรและชั่วคราวซึ่งลงทะเบียนไว้กับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 มีทั้งสิ้น 9,297 คน (คาดว่าชาวฝรั่งเศสที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้ลงทะเบียนมีจำนวนประมาณ 4,000-5,000 คน) ชาวฝรั่งเศสที่พำนักอยู่ในกรุงเทพฯ คิดเป็นร้อยละ 52 ของจำนวนทั้งหมด ที่เหลืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพัทยา (ร้อยละ 11) จังหวัดภูเก็ต (ร้อยละ 9) เชียงใหม่ (ร้อยละ 8) และที่เกาะสมุย (ร้อยละ 4) นอกจากนี้ ยังอาศัยอยู่ในจังหวัดอื่นๆ ทั้งในภาคเหนือ ตะวันออก และเขตเมืองของจังหวัดต่างๆ ริมแม่น้ำโขง บางส่วนอาศัยอยู่ตามชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา ร้อยละ 18 อายุมากกว่า 60 ปีและจำนวนผู้เกษียณอายุที่จะมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยมีแนวโน้มว่าจำนวนจะเพิ่มขึ้น

ชาวฝรั่งเศสในประเทศไทยอยู่ในความดูแลของฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ใส่ข้อมูลเมื่อ 08/07/2018

ด้านบนของหน้า