ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ประจำปี 2559

ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดทำโครงการทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ประจำปี พ.ศ. 2559 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการระดับสูงระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส

โครงการทุนนี้เปิดโอกาสให้นักวิจัยชาวไทยรุ่นเยาว์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ในปีพ.ศ. 2554 หรือหลังจากนั้น) และเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนได้ทำงานวิจัยเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 6 เดือน ณ สถาบันวิจัยในประเทศฝรั่งเศส โดยไม่จำกัดสาขาการวิจัย ทั้งนี้ ในปีพ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา มีผู้ได้รับทุนในโครงการนี้ทั้งสิ้น 13 คน

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากความเป็นเลิศด้านวิชาการของโครงการวิจัยที่เสนอและประโยชน์ของความร่วมมือที่เกิดขึ้น คณะกรรมการจะให้ความสำคัญกับนักวิจัยซึ่งมีทุนเสริมรองรับหรือยินดีที่จะออกค่าใช้จ่ายบางส่วนเพิ่มเติมเอง

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (ยูเอสบี แฟลช ไดรฟ์ หรือซีดี-รอม) มาทางไปรษณีย์ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง
คุณศลิษา ลิ่มสกุล
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ
เลขที่ 35 ถนนเจริญกรุง ซอย 36
บางรัก กรุงเทพฯ 10500

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทุนนี้ได้ที่เว็บไซต์ http://www.thailande.campusfrance.org/en/page/junior-research-fellowship-program หรือติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล csu.bkk@gmail.com

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใส่ข้อมูลเมื่อ 29/07/2018

ด้านบนของหน้า