ประกาศทางกฎหมาย

เครดิตภาพ

ภาพถ่ายในเว็บไซต์นี้นำมาจากหลายแหล่ง หากไม่ได้ระบุแหล่งที่มา ก็มาจากฝ่ายผลิตภาพถ่ายและสื่อโสตทัศน์ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย หรือกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศ

หากต้องการนำข้อมูลไปใช้ต่อ (กราฟิก ภาพถ่าย และวีดีทัศน์ กรุณาติดต่อเรา [Press and communication (ข่าวและการสื่อสาร)] (หมายเหตุ : โปรดระบุลิงก์ของหน้าที่เกี่ยวข้อง)

สิทธิในการนำไปใช้ต่อ

ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรา L.122-5 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของฝรั่งเศส บัญญัติไว้ว่า ไม่มีข้อห้ามในการนำ “เอกสารทางการ” ดังต่อไปนี้ไปใช้ต่อ

  • ถ้อยแถลง สุนทรพจน์ เอกสารสำหรับสื่อมวลชน และแถลงการณ์
  • หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ และเอกสารข้อบังคับ
  • แบบฟอร์ม CERFA

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นมารยาท การนำเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดของเอกสารดังกล่าวไปใช้ต่อ ควรระบุชื่อผู้จัดทำ แหล่งที่มา และลิงก์ของเอกสารออนไลน์ต้นฉบับในเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

นอกเหนือจากเอกสารที่กล่าวข้างต้น เนื้อหาส่วนอื่นๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิขสิทธิ์ การนำไปใช้ต่อต้องได้รับการยินยอมจากผู้จัดทำ ตามมาตรา L.122-4 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของฝรั่งเศส

โดยเฉพาะเนื้อหาที่เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเป็นผู้จัดทำเพื่อให้ชาวฝรั่งเศสและชาวต่างชาติได้รับทราบข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย นโยบายต่างประเทศทั่วไป และข้อมูลแนะนำประเทศฝรั่งเศสที่จัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับชาวต่างชาติ เนื้อหาดังกล่าวไม่อาจนำไปใช้ต่อได้โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนและโดยไม่ได้ระบุแหล่งที่มา

ข้อมูลดังกล่าวอาจนำไปใช้ต่อได้ในทางการศึกษาแต่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ โดยต้องเคารพความสมบูรณ์ของข้อมูล ต้องไม่ปรับเปลี่ยนความหมาย ขอบเขตและการนำไปใช้ใดๆทั้งสิ้น รวมทั้งต้องระบุแหล่งที่มาและวันที่เผยแพร่

ข้อมูลดังกล่าวไม่อาจนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อส่งเสริมการขายได้ หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งและไม่มีใบอนุญาตให้นำข้อมูลสาธารณะไปใช้ต่อ การใช้ข้อมูลสาธารณะเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการสำหรับบุคคลที่สามโดยคิดหรือไม่คิดค่าใช้จ่าย ถือเป็นการนำข้อมูลไปใช้ต่อในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อส่งเสริมการขาย

การขออนุญาตคัดลอกเนื้อหา ให้ส่งอีเมลถึงผู้ดูแลเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย มาที่ [Press and communication (ข่าวและการสื่อสาร)]

ไม่อนุญาตให้คัดลอกเนื้อหาเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์หรือโฆษณา ยกเว้นในกรณีพิเศษ

ไฮเปอร์ลิงก์ที่ไปยังเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

เว็บไซต์ภาครัฐและเอกชน สามารถสร้างลิงก์ รวมทั้ง Deep Link ไปยังข้อมูลที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตก่อน

การคัดลอกเนื้อหาลงในเว็บไซต์หลังได้รับอนุญาตแล้ว ให้ระบุแหล่งที่มาให้ชัดเจนในรูปแบบที่อยู่อินเทอร์เน็ตดังนี้ https://th.ambafrance.org

ควรเพิ่มคำว่า “สงวนลิขสิทธิ์” ที่ด้านล่างของแต่ละหน้า

ควรใช้ Deep Link ไปยังข้อมูลที่ต้องการโดยตรง แทนการคัดลอกเนื้อหา

ในกรณีดังกล่าว การสร้างลิงก์ไปยังเว็บไซต์ https://th.ambafrance.org ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตก่อน แต่ควรระบุชื่อลิงก์ด้วยคำว่า เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ให้ชัดเจน

เว็บไซต์ที่เลือกใช้ลิงก์ไปยัง https://th.ambafrance.org อาจต้องรับผิดชอบหากทำให้ภาพลักษณ์ของเว็บไซต์ภาครัฐดังกล่าวเสียหาย

ไฮเปอร์ลิงก์ที่อยู่ในเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

มีลิงก์เป็นจำนวนมากอยู่ในเว็บไซต์นี้ซึ่งเชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่นของภาครัฐและเอกชนทั้งของฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยไม่รับผิดชอบใดๆต่อเนื้อหาจากลิงก์ดังกล่าวที่ปรากฏ ลิงก์เหล่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเจอข้อมูลเชิงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ง่ายขึ้นเท่านั้น

การติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

การติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถทำได้ด้วยการส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะผ่านทาง[Press and communication (ข่าวและการสื่อสาร)] ผู้ดูแลเว็บไซต์จะพยายามรับไว้พิจารณา แต่ไม่สามารถตอบคำร้องที่เฉพาะเจาะจงหรือคำร้องที่เกี่ยวกับเรื่องอื่นนอกจากการจัดการเว็บไซต์ในเชิงบริหารหรือเทคนิคที่เข้มงวด

การติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย สามารถทำได้[ทางไปรษณีย์] และ[ทางอีเมล]

การจัดการและการออกแบบเว็บไซต์

เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเผยแพร่ข้อมูลที่จัดทำโดยทุกฝ่ายของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศ สำนักงานข่าวของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยรับผิดชอบเรื่องการบำรุงรักษาเว็บไซต์ด้านเนื้อหา กราฟิก และเทคนิคในแต่ละวัน

เว็บไซต์นี้ใช้บริการเว็บโฮสติงของ Oxyd

เว็บไซต์นี้พัฒนาด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ SPIP ภายใต้สัญญาอนุญาตสาธารณะทั่วไปของกนู (จีพีแอล)

อาร์เอสเอส (RSS feed) คืออะไร

อาร์เอสเอส (RSS) เป็นรูปแบบการรวบรวมเนื้อหาในเว็บไซต์ประเภทหนึ่ง
ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ได้แก่ ข้อความ ลิงก์ และภาพ ระหว่างเว็บไซต์ โดยจะอัปเดตการแลกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ

ทำให้ข้อมูลจากเว็บไซต์หนึ่งปรากฏบนอีกเว็บไซต์หนึ่งโดยยังคงรูปแบบเดิมของการจัดหน้าและการจัดวางกราฟฟิก

ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์หรือผู้ใช้ซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูล เว็บไซต์นี้เสนอ RSS feed แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่ท่าน ซึ่งประกอบด้วยข่าวสารล่าสุดที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ โดยแต่ละลิงก์จะระบุวันและเวลาเผยแพร่ ชื่อเอกสาร และข้อมูลสรุปพอสังเขปเท่าที่ปรากฏ

การเรียกดู RSS feed ทำได้โดยคลิกที่สัญลักษณ์ตรงด้านล่างของหน้าเว็บไซต์

RSS ย่อมาจาก Rich Site Summary หรือ Really Simple Syndication คือข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเอ็กซ์เอ็มแอล (XML)

ไฟล์ RSS ทุกไฟล์ต้องสอดรับกับข้อกำหนดของ XML 1.0 ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ World Wide Web Consortium (W3C)

การเข้าถึง

เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ถูกพัฒนาขึ้นตามแนวทางการเข้าถึงของรัฐบาลฝรั่งเศส (Référentiel Général d’Accessiblité des Administrations, RGAA) และตามมาตรฐานของ W3C

เว็บไซต์เข้ากันได้กับทุกเบราว์เซอร์และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ยกเว้นกรณีเหตุสุดวิสัย

เรามีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการเข้าถึงเนื้อหาของเราอยู่เสมอเพื่อรับประกันการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ https://th.ambafrance.org โดยเฉพาะในด้านการเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่

ความรับผิดชอบ

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้จัดเป็นบริการให้แก่สาธารณะ แม้จะมีความระมัดระวังในการคัดเนื้อหาเอกสารทางการและการตรวจสอบเนื้อความและข้อมูล อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่เผยแพร่ไม่สามารถใช้อ้างความถูกต้องแม่นยำได้ในทุกกรณี และไม่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ข้อมูลและ/หรือเอกสารที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อาจมีการแก้ไขได้ตลอดเวลาและอาจมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการตีความหรือการใช้ข้อมูลและ/หรือเอกสารที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ในทุกกรณี

กฎหมายที่ใช้บังคับ

เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฝรั่งเศสไม่ว่าจะมีการเข้าใช้ในที่ใด ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ และหากความพยายามหาวิธีแก้ไขอย่างเป็นมิตรล้มเหลว ศาลฝรั่งเศสมีอำนาจในการตัดสินคดีแต่เพียงผู้เดียว

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขในการเข้าใช้เว็บไซต์ สามารถส่งเรื่องมายังที่อยู่ดังต่อไปนี้

กระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศ (Ministry for Europe and Foreign Affairs)
กรมการสื่อสารและการข่าว (Direction de la Communication et de la Presse)
กองเว็บไซต์ (Pôle web)
37, quai d’Orsay
75007 PARIS

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 20/09/2019

ด้านบนของหน้า