ฝ่ายและแผนกต่างๆ [fr]

เอกอัครราชทูตรับมอบหมายให้ทำหน้าที่ปกป้องและสนับสนุนผลประโยชน์ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสและชาวฝรั่งเศสในประเทศไทย รวมถึงพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสในด้านการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งผู้แทนถาวรของประเทศฝรั่งเศสประจำคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ อีกด้วย

เอกอัครราชทูตทำงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายและแผนกต่างๆ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านต่อไปนี้

ฝ่ายการทูต

มีหน้าที่ติดตามข่าวสารด้านการเมือง ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อรายงานและให้คำปรึกษาแก่เอกอัครราชทูต
ติดต่อ
ที่อยู่ : 35 ซ.เจริญกรุง 36 (ถนนแบรสต์) ถ.เจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : +66 2 657 5100
โทรสาร : +66 2 657 5111
เวลาทำการ : จันทร์-พฤหัสบดี 8.30-17.30 น. / ศุกร์ 8.30-16.00 น.

ฝ่ายข่าวและการสื่อสาร

ช่วยงานเอกอัครราชทูตในด้านข่าวสารและด้านสื่อสารมวลชน
ติดต่อ
ที่อยู่ : 35 ซ.เจริญกรุง 36 (ถนนแบรสต์) ถ.เจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : +66 2 657 5100
โทรสาร : +66 2 657 5135
เวลาทำการ : จันทร์-พฤหัสบดี 8.30-17.30 น. / ศุกร์ 8.30-16.00 น.

ฝ่ายทหาร

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกระทรวงกลาโหมของฝรั่งเศสในประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของเอกอัครราชทูตฯ นอกจากนี้ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารยังได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ณ กรุงย่างกุ้ง ในฐานะผู้ที่ไม่มีถิ่นพำนักในเมียนมา อีกด้วย
อำนาจหน้าที่
- สนับสนุน ชี้แจง และเผยแพร่นโยบายด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงของฝรั่งเศสให้เป็นที่รู้จัก นำเสนอจุดเด่นของศักยภาพ หลักการ กิจกรรม และยุทโธปกรณ์ของกองทัพฝรั่งเศส
- มีบทบาทเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารของหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต และช่วยเหลืองานด้านการป้องกันและจัดการวิกฤติ
- สนับสนุนและขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีด้านการทหาร การปฏิบัติในกรอบนานาชาติ รวมถึงดูแลงานด้านความร่วมมือและความช่วยเหลือทางทหาร พร้อมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของงานตามความต้องการในท้องถิ่น
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศของฝรั่งเศส พัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ ตลอดจนเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลในด้านดังกล่าว
ติดต่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 35 ซ.เจริญกรุง 36 (ถนนแบรสต์) ถ.เจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : +66 2 657 5162
โทรสาร : +66 2 657 5164
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น.

ฝ่ายเศรษฐกิจ

ฝ่ายเศรษฐกิจเป็นสมาชิกเครือข่ายระหว่างประเทศของ Direction Générale du Trésor และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังและกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศของฝรั่งเศส
มีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์นโยบายทางเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจ และความเสี่ยงของประเทศ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเงื่อนไขในการเข้าถึงตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย
ภายใต้การกำกับดูแลของเอกอัครราชทูตฯ ฝ่ายเศรษฐกิจทำหน้าที่ประสานความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของฝรั่งเศสและไทย ตลอดจนส่งเสริมการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของภาคธุรกิจฝรั่งเศสและส่งเสริมความน่าดึงดูดของประเทศฝรั่งเศส
ติดต่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 35 ซ.เจริญกรุง 36 (ถนนแบรสต์) ถ.เจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : +66 2 627 2196
โทรสาร : +66 2 627 2195
- เว็บไซต์ (ภาษาฝรั่งเศส) : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/TH
- ทวิตเตอร์ (ภาษาฝรั่งเศส) : DG Trésor en ASEAN

บิสเนส ฟรานซ์ (Business France)

บิสเนส ฟรานซ์ (Business France) เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฝรั่งเศสในระดับสากล มีหน้าที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือบริษัทฝรั่งเศสที่มีความประสงค์จะส่งออกสินค้าหรือบริการไปต่างประเทศ อีกทั้งยังให้คำปรึกษาและต้อนรับนักลงทุนชาวต่างชาติที่ประสงค์จะลงทุนในประเทศฝรั่งเศส ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ประกอบการชาวฝรั่งเศส และประเทศฝรั่งเศส
นอกจากนี้ บิสเนส ฟรานซ์ ยังกำกับดูแลโครงการ V.I.E. ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้แก่บัณฑิตฝรั่งเศสที่มีความสามารถและเพิ่งสำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทฝรั่งเศสในประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลก
บิสเนส ฟรานซ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 จากการรวมตัวกันของยูบีฟรานซ์ และ AFII (Agence Française pour les Investissements Internationaux) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการลงทุนระหว่างประเทศของฝรั่งเศส ปัจจุบัน บิซิเนส ฟรานซ์ มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น 1,500 คน ทั้งในฝรั่งเศสและกว่า 70 ประเทศทั่วโลก และมีเครือข่ายทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
- ข้อมูลเพิ่มเติม : www.businessfrance.fr

บิสเนส ฟรานซ์ ประเทศไทย (Business France Thailand)
ติดต่อ
ที่อยู่ : 35 ซ.เจริญกรุง 36 (ถนนแบรสต์) ถ.เจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : +66 2 627 2180
แฟกซ์ : +66 2 627 2190
เวลาทำการ : จันทร์-พฤหัสบดี 9.00-12.30 น. และ 13.30-18.00 น. / ศุกร์ 9.00-12.30 น. และ 13.30-16.00 น.
- ข้อมูลเพิ่มเติม : www.businessfrance.fr
- ทวิตเตอร์ : Business France TH

ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ

รับมอบหมายให้ดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศไทยในด้านวิทยาศาสตร์ เทคนิค วิชาการ ภาษา วัฒนธรรม และการศึกษา
ติดต่อ
ที่อยู่ : 35 ซ.เจริญกรุง 36 (ถนนแบรสต์) ถ.เจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : +66 2 627 2100
โทรสาร : +66 2 627 2130
เวลาทำการ : จันทร์-พฤหัสบดี 8.30-17.30 น. / ศุกร์ 8.30-16.00 น.

ฝ่ายกงสุล

ทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนชาวฝรั่งเศสในประเทศไทย
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาทำการ (ภาษาฝรั่งเศส) ได้ที่ Services aux citoyens

แผนกวีซ่า

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ให้สิทธิ์ TLScontact ในการแจ้งและให้คำแนะนำแก่บุคคลทั่วไป เกี่ยวกับกระบวนการเกี่ยวข้องกับการขอวีซ่าสำหรับประเทศฝรั่งเศส รวมทั้งการรับเอกสารต่างๆในการยื่นขอวีซ่า และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตลอดจนส่งคืนหนังสือเดินทางแก่ผู้สมัครเมื่อสิ้นสุดการพิจารณา
- ประเภทของวีซ่าและเอกสารที่ต้องใช้ ดูเว็บไซต์ France-Visas
- สมัครขอวีซ่าบนเว็บไซต์ France-Visas
- ลงทะเบียนและนัดหมายบนเว็บไซต์ TLS Contact
- ที่อยู่และเวลาเปิดทำการของ TLS Contact
- ติดต่อ TLS Contact
- หากท่านยังไม่พบข้อมูลที่ค้นหา กรุณาส่งเรื่องของท่านโดยกรอกข้อมูลได้ที่นี่ (เป็นภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสเท่านั้น)
ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การขอวีซ่าสำหรับประเทศฝรั่งเศสในประเทศไทย

สำนักเลขาธิการสถานเอกอัครราชทูต (SGA)

มีอำนาจหน้าที่ด้านบริหารและด้านการเงินดังนี้
1. อำนาจหน้าที่ด้านบริหาร
- การจัดการบุคคล
- การจัดการอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์
- การดำเนินการด้านกฎหมาย
- การดำเนินการด้านพิธีการทูตและศุลกากร
2. อำนาจหน้าที่ด้านการเงิน
- การจัดการงบประมาณ
- การจัดการบัญชี
- การจัดซื้อจัดจ้าง สั่งซื้อสั่งจ้าง และตกลงราคา
ติดต่อ
ที่อยู่ : 35 ซ.เจริญกรุง 36 (ถนนแบรสต์) ถ.เจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : +66 2 657 5100
โทรสาร : +66 2 657 5168
เวลาทำการ : จันทร์-พฤหัสบดี 8.30-17.30 น. / ศุกร์ 8.30-16.00 น.

ฝ่ายศุลกากร

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายศุลกากรประจำภูมิภาค ตั้งอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร ดูแลครอบคลุมประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย เมียนมา และอินเดีย เป็นหน่วยงานสังกัดคณะผู้แทนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Délégation aux Relations Internationales - DRI) กรมศุลกากรและภาษีทางอ้อม (Direction générale des douanes et des droits indirects - DGDDI) เป็นที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นศุลกากรและเศรษฐกิจ ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการป้องกันและปราบปรามสินค้าลักลอบหนีศุลกากร ด้านความร่วมมือทางศุลกากรระหว่างประเทศ และด้านการดำเนินการทางเศรษฐกิจของศุลกากรในต่างประเทศ
- ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ช่วยทูตฝ่ายศุลกากร (ภาษาฝรั่งเศส) ได้ที่ : https://www.douane.gouv.fr/fiche/les-missions-des-attaches-douaniers
ติดต่อ
ที่อยู่ : 35 ซ.เจริญกรุง 36 (ถนนแบรสต์) ถ.เจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500
อีเมล : bangkok.dgddi@douane.finances.gouv.fr
- หากต้องการทราบข้อมูลทางศุลกากรเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ สามารถติดต่อ (ภาษาอังกฤษ) Infos Douane Service Help Desk ได้โดยตรง
ดูข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศุลกากรฝรั่งเศส (ภาษาฝรั่งเศส) : www.douane.gouv.fr

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 22/07/2020

ด้านบนของหน้า