ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม

การดำเนินการด้านวัฒนธรรมเชื่อมโยงอยู่ในฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือภายใต้การดูแลของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ซึ่งพัฒนาและดำเนินการตามหลักนโยบายและความร่วมมือในด้านวัฒนธรรม ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการศึกษา ด้านภาษา ด้านสถาบัน และด้านเทคนิค

ภารกิจของฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ มุ่งให้ความช่วยเหลือในการเผยแพร่การสร้างสรรค์ทางศิลปะร่วมสมัย และอุตสาหกรรมวัฒนธรรมฝรั่งเศส ในสาขาทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ ผ่านการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางปัญญาและการอภิปรายทางความคิด

ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ดำเนินภารกิจร่วมกับหน่วยงานวัฒนธรรมของไทย ศิลปินฝรั่งเศสและศิลปินไทยในทุกสาขาวิชา ซึ่งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ศิลปะฝรั่งเศส ด้วยการนำเสนอศิลปินฝรั่งเศสผ่านกิจกรรมงาน และเทศกาลต่างๆ ที่จัดขึ้นในประเทศไทย และได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนที่หลากหลายกับหน่วยงานไทยและศิลปินไทยอีกด้วย ทั้งยังสนับสนุนศิลปินไทยผ่านโปรแกรมการแลกเปลี่ยนและพำนักในประเทศฝรั่งเศส โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
-  โดยร่วมกับหน่วยงาน Institut français และ La Cité internationale des Arts จัดให้ศิลปินพำนักเป็นเวลา 2 ถึง 4 เดือน
-  โดยความร่วมมือระหว่าง ENSBA Paris และมหาวิทยาลัยศิลปากร

ฝ่ายวัฒนธรรมได้สนับสนุนไปยังพันธมิตรไทย โดยการให้คำปรึกษา คำแนะนำ และความเชี่ยวชาญ อำนวยความสะดวกในการจัดทำโครงการต่างๆ อำนวยความสะดวกในการติดต่อสัมพันธ์กับพันธมิตรฝรั่งเศส และสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งดำเนินภารกิจการพาผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมไทยในการไปเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในประเทศฝรั่งเศส อาทิ งานไฮไลต์สำคัญ งานเทศกาล การประชุม เป็นต้น

การดำเนินภารกิจจะดำเนินการกับหน่วยงาน Institut Français เป็นหลัก ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสและยุโรป เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมฝรั่งเศสในต่างประเทศ

ติดต่อฝายวัฒนธรรมและความร่วมมือ
Vanessa Silvy ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรม : vanessa.silvy@diplomatie.gouv.fr
Jean-Eudes Durand ผู้ช่วยทูต ฝ่าย โสตทัศน์ : jean-eudes.durand@diplomatie.gouv.fr
จันทร์จิรา กิ่งก้านนาค เจ้าหน้าที่ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ : janjira.kingkannak@diplomatie.gouv.fr

ติดตามการอัพเดตกิจกรรมของเราบนเพจ La Fête และเว็บไซต์ French Highlight

PNG

ใส่ข้อมูลเมื่อ 02/07/2018

ด้านบนของหน้า