สถิติ

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) รวบรวม จัดพิมพ์และเผยแพร่ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นประโยชน์ในการศึกษา การวางแผนด้านต่างๆ และการตัดสินใจแก่ผู้สนใจ (อันได้แก่ หน่วยงานราชการ บริษัท นักวิจัย สื่อสารมวลชน อาจารย์ ฯลฯ)

หน่วยงานนี้มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปารีส สำนักงานย่อย 24 แห่งในภูมิภาคต่างๆ ในประเทศฝรั่งเศสและอีก 3 แห่งในดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสซึ่งทำหน้าที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากท้องถิ่นต่างๆ และให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

กระทรวงเศรษฐกิจการคลังและอุตสาหกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแก่สาธารณชนเช่นเดียวกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ "les clés de l’économie" ใน www.minefi.gouv.fr/minefi/chiffres/index.htm

หรือ http://www.insee.fr/en/home/home_page.asp

ใส่ข้อมูลเมื่อ 01/08/2018

ด้านบนของหน้า