สมาคมฝรั่งเศส

สมาคมฝรั่งเศสหรือ Alliance Française เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ปัจจุบันมีมากกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก ในประเทศไทยสมาคมแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1912 โดยเริ่มจากคนกลุ่มเล็กๆซึ่งรวมตัวกันเป็น"คลับ" ในยุคแรกสมาชิกนัดชุมนุมกันที่โรงแรมโอเรียนเต็ล และร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ เป็นครั้งคราว อาทิเช่น จัดแสดงละคร จัดฉายภาพยนตร์ งานสัมมนา งานสังสรรค์ ฯลฯ ปัจจุบันสมาคมฝรั่งเศสในประเทศไทยมี 4 แห่งด้วยกันคือที่กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่และเชียงราย ซึ่งเปิดสอนภาษาฝรั่งเศสทุกระดับชั้น ปัจจุบันมีผู้เรียนทั้งสิ้นประมาณ 2,000 คน

เว็บไซต์ http://www.afthailande.org/

- สมาคมฝรั่งเศสทั้ง 4 แห่ง

สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ
179 ถนนวิทยุ ลุมพินี
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02 6704200
โทรสาร 02 6704271
อีเมล์ bangkok@alliance-francaise.or.th

สมาคมฝรั่งเศส เชียงใหม่
138 ถนนเจริญประเทศ
เชียงใหม่ 50100
โทร 053 275277, 281466
โทรสาร 053 821039
อีเมล์ tbaude@lapost.net

สมาคมฝรั่งเศส เชียงราย
1075/6 หมู่ 1 ถนนราชโยธา ซอย 1
อ.เมือง เชียงราย 57000
โทร 053 600810
โทรสาร 053 713963
อีเมล์ guyh@gmx.net

สมาคมฝรั่งเศส ภูเก็ต
3 ถนนพัฒนา ซอย 1
อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทร/โทรสาร 076 222988
อีเมล์ alliance@phuket.a-net.net.th

ใส่ข้อมูลเมื่อ 11/10/2018

ด้านบนของหน้า