สมาคมและหน่วยงานภาคี [fr]

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย หรือ สคฝท. (l’Association Thaïlandaise des Professeurs de Français - ATPF) เป็นหนึ่งในภาคีหลักด้านความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศสของสถานทูตเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520) จากพระดำริของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระองค์ทรงเคยเป็นอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสและห้วหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นับตั้งแต่ก่อตั้ง สคฝท.ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างเต็มที่เรื่อยมาเพื่อสนองพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส

ปัจจุบัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ของ สคฝท. โดยมีนางธิดา บุญธรรม และคุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ เป็นอุปนายก

ในแต่ละปี สคฝท.จะจัดงานสมาคมฯ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี โดยมีนักเรียนที่ศึกษาภาษาฝรั่งเศสในระดับชั้นมัธยมศึกษาทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย และครูภาษาฝรั่งเศสมาร่วมงาน โดยมีการจัดการแข่งขันและการแสดงต่างๆ ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงาน รวมทั้งเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยก็มาร่วมเป็นเกียรติในงานนี้เช่นกัน

ติดตามข่าวสารกิจกรรมภาษาฝรั่งเศส การประชุม การฝึกอบรม และทุนอบรม ได้ที่เว็บไซต์ของ สคฝท. www.atpf-th.org

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส (Centres de Développement du Français - CDF) ตั้งอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกเพื่อทำหน้าที่ประสานงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับชั้นมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค

ปัจจุบัน มีศูนย์ดังกล่าว 23 แห่ง มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารในบริบทนโยบายการกระจายอำนาจการศึกษา และมีความแข็งขันในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสายศิลป์ภาษาฝรั่งเศสของโรงเรียนมัธยมศึกษา

องค์การ OIF และสมาคม AUF

องค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (Organisation internationale de la francophonie - OIF) ให้การสนับสนุนภาษาฝรั่งเศส ผ่านศูนย์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสระดับภูมิภาคแห่งเอเชียแปซิฟิก (Centre Régional Francophone d’Asie-Pacifique - CREFAP) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการอบรมครูอาจารย์ภาษาฝรั่งเศส

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์การ OIF ได้ที่เว็บไซต์ www.francophonie.org
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ CREFAP ได้ที่เว็บไซต์ http://crefap.org/

Agence universitaire de la Francophonie (AUF) เป็นสมาคมระหว่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาและวิจัย ซึ่งส่งเสริมการใช้ภาษาฝรั่งเศสในมหาวิทยาลัย ในประเทศไทย มีมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ได้แก่ ม.นเรศวร ม.ราชภัฏจันทรเกษม ม.เกษตรศาสตร์ ม.รังสิต และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ เอไอที เข้าร่วมเป็นภาคีในฐานะสมาชิกสมทบ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AUF ได้ที่เว็บไซต์ www.auf.org

สมาคมฝรั่งเศส

ในประเทศไทย สมาคมฝรั่งเศส (Alliance française) มีอยู่ด้วยกัน 4 สาขา ได้แก่ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ (Alliance française de Bangkok) สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่ (Alliance française de Chiang Mai) สมาคมฝรั่งเศสเชียงราย (Alliance française de Chiang Rai) และสมาคมฝรั่งเศสภูเก็ต (Alliance française de Phuket)

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ก่อตั้งเมื่อปี 1912 (พ.ศ. 2455) ปัจจุบันเปิดสอนภาษาหลากหลายหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป โดยคณะผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาและความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคนิคการสอนภาษาสำหรับชาวต่างชาติ เป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการเพื่อการสอบ DELF DALF และ TCF นอกจากนี้ ยังเปิดหลักสูตรด้านศิลปะเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศิลปะแขนงต่างๆ ได้แก่ วิจิตรศิลป์และศิลปะประยุกต์ แฟชั่น การเต้นรำ และดนตรี ซึ่งสอนโดยผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่เป็นที่รู้จัก และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นอกจากจะจัดฉายภาพยนตร์ฝรั่งเศสประจำสัปดาห์แล้ว สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพยังจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมมากมายและหลากหลายโดยเฉลี่ยเดือนละหนึ่งหรือสองครั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานการสร้างสรรค์ทั้งของไทยและของฝรั่งเศส ตลอดจนของประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็น ละครเวที การแสดงดนตรี นิทรรศการ การบรรยาย ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีห้องสมุดที่เต็มไปด้วยหนังสือและสื่อต่างๆ ทั้งภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นประจำ

สมาคมฝรั่งเศสร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาฝรั่งเศส อาทิ งานวันประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศส (Fête de la francophonie) การอบรมและรับรองการสอบ DELF A1-A2 การอบรมทางภาษา การอบรมการสอน การมอบประกาศนียบัตร DELF และ TCF การแข่งขันต่างๆ การบรรยาย นิทรรศการ ฯลฯ

ติดตามข่าวสารของสมาคมฝรั่งเศสได้ที่เว็บไซต์ www.afthailande.org

Campus France

หน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ประเทศไทย (Campus France Thailand) มีภารกิจในการประชาสัมพันธ์การอุดมศึกษาและการศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส โดยช่วยนักศึกษาหรือผู้สนที่ใจวางแผนการศึกษาและให้คำแนะนำในการเลือกหลักสูตรและสถาบันด้านต่างๆ แคมปัสฟรานซ์ประเทศไทยเดินทางไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส และเข้าร่วมนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศ รวมทั้งจัดสัมมนาระหว่างผู้ที่สนใจศึกษาต่อและตัวแทนจากสถาบันการศึกษาของฝรั่งเศส

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมปัสฟรานซ์ประเทศไทยได้ที่เว็บไซต์ www.thailande.campusfrance.org

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 24/09/2019

ด้านบนของหน้า