หน่วยงาน Atout France

อะตู ฟรองซ์ (Atout France) เป็นหน่วยงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของฝรั่งเศส ทำหน้าที่พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของฝรั่งเศส

หน่วยงานนี้ใช้ความถนัดในด้านต่างๆ สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว เพื่อช่วยพัฒนากิจการและขยายตลาดการท่องเที่ยวของฝรั่งเศสไปสู่ระดับสากล

อะตู ฟรองซ์ ให้บริการที่หลากหลายแก่หุ้นส่วน หน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐกว่า 1,250 ราย ทั้งในเรื่องการสังเกตการณ์และเฝ้าระวัง การศึกษาโครงการและการช่วยเหลือพัฒนา การส่งเสริมและช่วยเหลือด้านการตลาด โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของฝรั่งเศส

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://atout-france.fr/

ใส่ข้อมูลเมื่อ 03/08/2016

ด้านบนของหน้า