หน่วยงาน BUSINESS FRANCE

บิสเนส ฟรานซ์ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฝรั่งเศสในระดับสากล มีหน้าที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือบริษัทฝรั่งเศสที่มีความประสงค์จะส่งออกสินค้าหรือให้บริการในประเทศไทย อีกทั้งยังให้คำปรึกษาและต้อนรับนักลงทุนชาวต่างชาติที่ประสงค์จะลงทุนในประเทศฝรั่งเศส ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ประกอบการชาวฝรั่งเศส และประเทศฝรั่งเศส

นอกจากนี้ บิสเนส ฟรานซ์ ยังกำกับดูแลโครงการ V.I.E. ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้แก่บัณฑิตฝรั่งเศสที่มีความสามารถและเพิ่งสำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทฝรั่งเศสในประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลก

บิสเนส ฟรานซ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ จากการรวมตัวกันของยูบีฟรานซ์ และ AFII (Agence Française pour les Investissements Internationaux) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการลงทุนระหว่างประเทศของฝรั่งเศส ปัจจุบัน บิซิเนส ฟรานซ์ มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น 1500 คน ทั้งในฝรั่งเศสและกว่า 70 ประเทศทั่วโลก และมีเครือข่ายทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

- ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.businessfrance.fr

ใส่ข้อมูลเมื่อ 02/08/2018

ด้านบนของหน้า