เกี่ยวกับเรา [fr]

ความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพและปริมาณ สำหรับเชิงคุณภาพ เป็นการช่วยเหลือหน่วยงานด้านการศึกษาของไทยในการรักษาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ในส่วนของเชิงปริมาณ เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ภาษาฝรั่งเศส

แนวทางหลักของความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศสมีดังนี้
- จัดให้มีการอบรมเบื้องต้นและต่อเนื่องสำหรับครูภาษาฝรั่งเศส
- พัฒนาการสอบวัดระดับเพื่อรับประกาศนียบัตรความรู้ทางภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน (DELF) ขั้นสูง (DALF) และขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (DELF scolaire)
- ส่งเสริมการเรียนการสอนสองภาษา
- สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษา
- ดำเนินความร่วมมือในการพัฒนาโครงการที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ
- มอบทุนฝึกอบรมและทุนการศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย อาทิ การจัดงานวันประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศส การจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งการจัดการแข่งขันต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

คณะทำงานประจำปี 2018
- นางคาโรลีน ชมิตต์ (Caroline Schmitt) ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส
- นางวิภา สุจินัย-แบร์วาส ผู้ประสานงาน

ความสำคัญของภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยในปัจจุบัน

แม้จะไม่ได้มีประเพณีการใช้ภาษาฝรั่งเศสที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ประเทศไทยก็เลือกที่จะส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและยังชื่นชอบวัฒนธรรมและประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากพระราชวงศ์ไทยมีความผูกพันกับภาษาฝรั่งเศส กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมเด็จพระเชษฐภคินี ได้ทรงประทับ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในพื้นที่ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก ขณะทรงพระเยาว์ ทั้งสองพระองค์ตรัสภาษาฝรั่งเศสได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงมีคุโณปการต่อการส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยอย่างล้นเหลือ ทรงก่อตั้งสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย หรือ สคฝท. (l’Association Thaïlandaise des Professeurs de Français - ATPF) เมื่อวันที่ 11 เมษายน ค.ศ. 1977 ปัจจุบัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ ทั้งนี้ สคฝท. ถือเป็นองค์กรสำคัญของผู้สอนภาษาฝรั่งเศสและมีความแข็งขันในการพัฒนาภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย (คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของ สคฝท.) อนึ่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังทรงรับสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพไว้ในพระราชูปถัมภ์อีกด้วย

ปัจจุบัน ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศอันดับที่ 3 ที่มีการเรียนการสอนในประเทศไทย รองจากภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิชาบังคับ และภาษาจีนกลาง โดยในแต่ละปี มีผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสประมาณ 50,000 คน ในจำนวนนี้ เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 39,500 คน นักศึกษา 5,000 คน และนักเรียนของสมาคมฝรั่งเศส 4,000 คน

การพูดภาษาฝรั่งเศสถือเป็นข้อได้เปรียบในหลายสาขาอาชีพและยังทำให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสใน 77 ประเทศซึ่งมีประชากรที่พูดภาษาฝรั่งเศสถึง 220 ล้านคน ประเทศไทยเป็นสมาชิกผู้สังเกตการณ์ขององค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (l’Organisation Internationale de la Francophonie - OIF) (คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของ OIF) รายงานฉบับล่าสุดของ OIF ระบุว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่มีผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสมากที่สุด โดยมีจำนวน 562,000 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของประชากร ขณะที่ประเทศเวียดนาม มีจำนวน 623,000 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 ของประชากร ประเทศกัมพูชา มีจำนวน 406,400 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ของประชากร และประเทศลาว มีจำนวน 173,800 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ของประชากร

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 22/05/2019

ด้านบนของหน้า