โครงการทุน Franco-Thai 2017

PNG

โครงการทุน Franco-Thai มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาไทยผู้มีอายุไม่เกิน 35 ปี ได้ไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศส

โครงการนี้เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกโดยไม่จำกัดสาขาวิชา

• เปิดรับสมัคร : เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
• Workshop สำหรับผู้สนใจสมัครจัดขึ้นโดยหน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ : ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
• หมดเขตรับสมัคร : 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
• การสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก : เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
• ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน : กลางเดือนเมษายน พ.ศ. 2560
• กำหนดการเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสของผู้ได้รับทุน : ต้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2560

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อเป็นรายบุคคล จะมีการประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนทางเว็บไซต์ของโครงการราวกลางเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้สนใจโครงการนี้สามารถทำการสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.francothai-science.com/scholarships/

ผู้ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02 627 2119-20 หรืออีเมล csu.bkk@gmail.com

ใส่ข้อมูลเมื่อ 09/12/2016

ด้านบนของหน้า