โครงการ LabCitoyen ประจำปี 2559

LabCitoyen เป็นโครงการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนริเริ่มโดยสถาบันฝรั่งเศส จัดขึ้นเป็นปีที่สี่ระหว่างวันที่ 3 ถึง 11 กรกฎาคม 2559 มีเยาวชนผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสจากกว่าห้าสิบประเทศเข้าร่วมงาน รวมทั้งนายพสธร คงเถลิงศิริวัฒนา ซึ่งเป็นผู้แทนประเทศไทย

รายการการประชุมสัมมนา อภิปราย เสวนาโต๊ะกลม อีกทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดให้ขึ้นในครั้งนี้ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมงานต่างมีข้อสงสัยในประเด็นสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นข้อถกเถียงในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างมีคุณภาพดีเยี่ยมรวมถึงความมุ่งมั่นของเยาวชนเหล่านี้ถือเป็นความโดดเด่นของ LabCitoyen ประจำปี 2559

JPEG ผู้แทนประเทศไทยใน LabCitoyen ปี 2559

JPEG นายฌ็อง-มาร์ค เอย์โรต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนาระหว่างประเทศให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

ใส่ข้อมูลเมื่อ 29/07/2018

ด้านบนของหน้า