หน่วยงานอื่นๆ

 • สำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (AFD)

  กลุ่มสำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส จัดหาเงินทุน ช่วยเหลือ และเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่เป็นธรรมและยั่งยืน
  ทีมงานเจ้าหน้าที่ของ AFD มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ มากกว่า 4,000 โครงการในดินแดนโพ้นทะเลและ 115 ประเทศ ทั้งในด้านสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ สันติภาพ การศึกษา วิถีชีวิตแบบเมือง สุขภาพ หรือการปกครอง การดำเนินงานของ AFD ช่วยสนับสนุนพันธกรณีของฝรั่งเศสและชาวฝรั่งเศสเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

  อ่านต่อ

 • คณะที่ปรึกษาด้านการค้าต่างประเทศแห่งประเทศฝรั่งเศส (CCEF)

  คณะที่ปรึกษาด้านการค้าต่างประเทศแห่งประเทศฝรั่งเศส (CCEF) ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1898 ประกอบด้วยผู้บริหารจากบริษัทต่างๆ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในโลกธุรกิจระดับนานาชาติ ได้รับแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (...)

  อ่านต่อ

 • หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย

  หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย เป็นสถาบันส่งเสริมการค้าตามกฎหมายไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1966 (พ.ศ. 2509) จากความคิดริเริ่มของผู้ประกอบการชาวฝรั่งเศส

  อ่านต่อ

ด้านบนของหน้า