หน่วยงานด้านภาษาและวัฒนธรรม

  • สมาคมฝรั่งเศส

    สมาคมฝรั่งเศสหรือ Alliance Française เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ปัจจุบันมีมากกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก ในประเทศไทยสมาคมแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1912 โดยเริ่มจากคนกลุ่มเล็กๆซึ่งรวมตัวกันเป็น"คลับ" (...)

    อ่านต่อ

  • โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ

    โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ อยู่ในความรับผิดชอบของมูลนิธิฝรั่งเศสเพื่อการศึกษา บริหารงานโดยคณะกรรมการผู้ปกครอง ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับนักเรียนจำนวน 700 คน ดำเนินการสอนตามหลักสูตรฝรั่งเศสจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (...)

    อ่านต่อ

ด้านบนของหน้า