Agence française de développement ร่วมลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวในอาเซียน [fr]

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ จังหวัดเชียงราย หน่วยงาน Agence française de développement (AFD) ได้ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank - ADB) เปิดตัวกองทุนการเงินสีเขียวของอาเซียน (ASEAN Catalytic Green Finance Facility) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนมากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญกับความท้าทายในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก เนื่องจากยังคงมีต้นทุนในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สูง ทั้งความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษทางอากาศและน้ำ ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขณะเดียวกัน การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันก็ยังไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมความต้องการได้ทั้งหมด รายงานฉบับหนึ่งของธนาคารพัฒนาเอเชียได้ประเมินต้นทุนที่ใช้ในการลดความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ที่ 2.1 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเพิ่มการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การลงทุนภาครัฐนั้นไม่เพียงพอที่จะเติมช่องว่างระหว่างระดับความต้องการกับปริมาณการลงทุนที่จำเป็น แต่ภาคเอกชนมีศักยภาพในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านการพัฒนาในภูมิภาค ถึงกระนั้น โครงการโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับพิจารณาให้เงินกู้เนื่องจากถูกมองว่าเสี่ยงเกินไป ด้วยเหตุนี้ สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนารายใหญ่สิบกว่าแห่งจึงได้ร่วมมือกันจัดตั้งกองทุนการเงินสีเขียวของอาเซียน (ASEAN Catalytic Green Finance Facility) เพื่อจัดสรรเงินกู้สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือเพื่อลดความเสี่ยง รวมทั้งสนับสนุนการระดมทุนจากภาคเอกชน พิธีเปิดตัวกองทุนจัดขึ้นในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยเข้าร่วม

Global Carbon Atlas ระบุว่าในปี 2016 ทวีปเอเชียได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47 ของทั้งโลก การสร้างระบบการเงินสีเขียวและโครงการที่เกี่ยวข้องจึงถือเป็นความจำเป็น ดังนั้น นอกเหนือจากการจัดสรรเงินกู้แล้ว กองทุนการเงินสีเขียวของอาเซียนยังให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ทุกประเทศในภูมิภาคเพื่อให้สามารถกำหนดและออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับพันธกรณีที่ทุกประเทศได้ให้ไว้ในความตกลงปารีส โดยกองทุนจะจัดสรรเงินกู้ให้แก่โครงการที่มีเป้าหมายชัดเจนและสามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้น

ประเทศฝรั่งเศสสนับสนุนกองทุนดังกล่าวผ่านหน่วยงาน AFD โดยได้ให้เงินสนับสนุนแก่กองทุนแล้วจำนวน 1 ล้านยูโร และจะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บางโครงการในอนาคต เงินสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยในการเตรียมความพร้อมของโครงการ ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เป็นที่ตระหนักมากยิ่งขึ้น


พิธีเปิดตัวกองทุนการเงินสีเขียวของอาเซียน (ASEAN Catalytic Green Finance Facility) ณ จังหวัดเชียงราย ซึ่ง AFD ได้ให้เงินสนับสนุนกองทุนดังกล่าวซึ่งริเริ่มโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย

นาย Yazid Bensaïd ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ AFD ในระหว่างการเปิดตัวกองทุน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/08/2020

ด้านบนของหน้า