การขอบัตรรับรองสุขภาพ (passe sanitaire) กรณีได้รับวัคซีนโควิด-19 ในต่างประเทศ (ขั้นตอนสำหรับชาวต่างชาติและนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ใช่พลเมืองสหภาพยุโรปซึ่งเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส) [fr]

ในประเทศฝรั่งเศส จะมีการออกบัตรรับรองสุขภาพ (passe sanitaire) ให้แก่ผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นลบ หรือผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การยาสหภาพยุโรป (European Medicines Agency : EMA) หรือวัคซีนเทียบเท่า ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด

เพื่อให้การพำนักในประเทศฝรั่งเศสของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ใช่พลเมืองสหภาพยุโรปและนักศึกษาต่างชาติเป็นไปด้วยความสะดวก ได้มีการกำหนดวิธีดำเนินการ 2 แบบขึ้นโดยเฉพาะเพื่อขอรับ QR code เพื่อใช้เป็นบัตรรับรองสุขภาพ (passe sanitaire) เทียบเท่าการฉีดวัคซีนที่สามารถใช้ได้ในประเทศฝรั่งเศส

โดยแบ่งเป็นวิธีดำเนินการสำหรับชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ใช่พลเมืองสหภาพยุโรปและวิธีดำเนินการสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาฝรั่งเศส

หมายเหตุ : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสามารถออก QR code ชั่วคราว ได้เช่นเดียวกัน ในกรณีที่ผลการตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR หรือ antigen test เป็นลบ

เงื่อนไขการขอบัตรรับรองสุขภาพ

ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในประเทศดังต่อไปนี้ สมาชิกสหภาพยุโรป ประเทศแอลเบเนีย ประเทศอันดอร์รา หมู่เกาะแฟโร ประเทศไอซ์แลนด์ ประเทศอิสราเอล ประเทศลิกเตนสไตน์ ประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย ประเทศโมร็อกโก ประเทศโมนาโก ประเทศนอร์เวย์ ประเทศปานามา สหราชอาณาจักร (อังกฤษ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ และเวลส์) ประเทศซานมารีโน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศตุรกี ประเทศยูเครน นครรัฐวาติกัน จะได้รับใบรับรองโควิดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสหภาพยุโรป (EU Digital COVID Certificate) หรือใบรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีได้รับการฉีดวัคซีนในสหราชอาณาจักร โดยใบรับรองทั้งสองแบบได้รับการรับรองในประเทศฝรั่งเศส ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องขอบัตรรับรองสุขภาพอีกครั้ง

อย่างไรก็ดี รายชื่อประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบรับรองโควิดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสหภาพยุโรปได้ที่หน้าที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยุโรป (ภาษาอังกฤษ)

ผู้ขอบัตรรับรองสุขภาพเทียบเท่าการฉีดวัคซีนจะต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนในประเทศดังต่อไปนี้ สมาชิกสหภาพยุโรป ประเทศแอลเบเนีย ประเทศอันดอร์รา หมู่เกาะแฟโร ประเทศไอซ์แลนด์ ประเทศอิสราเอล ประเทศลิกเตนสไตน์ ประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย ประเทศโมร็อกโก ประเทศโมนาโก ประเทศนอร์เวย์ ประเทศปานามา สหราชอาณาจักร (อังกฤษ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ และเวลส์) ประเทศซานมารีโน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศตุรกี ประเทศยูเครน นครรัฐวาติกัน เนื่องจากประเทศเหล่านี้ออกใบรับรองโควิดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้รับการรับรองในประเทศฝรั่งเศสอยู่แล้ว
 • มีอายุ 12 ปี 2 เดือนขึ้นไป ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ผู้ที่มีอายุต่ำกว่าอายุดังกล่าว ได้รับยกเว้นไม่ต้องใช้บัตรรับรองสุขภาพ
 • ได้รับการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การยาสหภาพยุโรป (European Medicines Agency : EMA) หรือวัคซีนเทียบเท่า* แล้วเป็นเวลาดังนี้
  • มากกว่า 4 สัปดาห์ หลังจากได้รับวัคซีนที่ฉีดเพียงครั้งเดียว ได้แก่ Johnson & Johnson
  • มากกว่า 7 วัน หลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 สำหรับวัคซีนที่ต้องฉีด 2 ครั้ง ได้แก่ Pfizer, Moderna และ AstraZeneca
  • มากกว่า 7 วัน หลังจากได้รับวัคซีนในกรณีเป็นผู้ที่หายจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยฉีดวัคซีนเพียงครั้งเดียว
  • มากกว่า 7 วัน หลังจากได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นชนิด mRNA (Moderna หรือ Pfizer) ต่อจากวัคซีนที่ฉีดครบ 2 เข็ม ซึ่งเป็นวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกอนุมัติให้ใช้ได้ในกรณีฉุกเฉิน (Sinovac/Coronavac หรือ Sinopharm/BBIB-PVeroCells)

*สามารถดูรายชื่อวัคซีนเทียบเท่าแยกตามประเทศได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติฝรั่งเศส (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé : ANSM) (ภาษาฝรั่งเศส) โดยดาวน์โหลดไฟล์ที่มีชื่อว่า "Liste des noms des vaccins similaires à ceux autorisés en Europe, par pays"

วิธีดำเนินการขอบัตรรับรองสุขภาพ

การขอบัตรรับรองสุขภาพสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศฝรั่งเศส (ภาษาฝรั่งเศส)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 10/11/2021

ด้านบนของหน้า