Lunch talk จัดโดย WWF ประเทศไทย

« Together is possible » องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) ได้เชิญให้ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบยืดหยุ่นและสังคมคาร์บอนต่ำ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้เข้าร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันซึ่งองค์กรพัฒนาเอกชนอย่าง WWF ประเทศไทยจัดขึ้นสำหรับตัวแทนจากภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของไทย ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสได้บรรยายเกี่ยวกับผลของข้อตกลงปารีสและชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของการที่แต่ละประเทศจะเข้าร่วมในพิธีลงนามรับรองข้อตกลงฉบับนี้ในวันที่ 22 เมษายน ณ กรุงนิวยอร์ก

งานที่จัดขึ้นครั้งนี้ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้ดำเนินการภาคธุรกิจในการต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บทบาทที่เด่นชัดของคนกลุ่มนี้มีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการรับรองข้อตกลงปารีสในการประชุม COP21 ที่ผ่านมา โดยในปีพ.ศ. 2559 นี้และปีต่อๆ ไป จะต้องมีการเตรียมการและดำเนินการตามข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งมุ่งผลประโยชน์สูงสุดสำหรับทุกประเทศทั่วโลกและมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 ถึง 2 องศาเซลเซียส การลงทุนด้านการวิจัยและการพัฒนาเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบยืดหยุ่นและสังคมคาร์บอนต่ำ โดยจะทำให้การเข้าถึงพลังงานทดแทนเป็นไปได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่องค์การ WWF ให้ความสนใจ

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/03/2016

ด้านบนของหน้า