VAT Refunds for Tourists (การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว)

Please fill out the form below in either English or French

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น


Please fill out the form below (กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง)
  • Title (คำนำหน้าชื่อ)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 30/01/2019

ด้านบนของหน้า