"Venir vivre en France" คู่มือเตรียมตัวเพื่อการย้ายถิ่นพำนักไปฝรั่งเศส [fr]

คู่มือ "Venir vivre en France" จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่จะย้ายถิ่นพำนักไปประเทศฝรั่งเศสได้ศึกษาข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ เพื่อให้การเตรียมการเป็นไปอย่างราบรื่น

JPEG

คู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานต่างๆ และข้อมูลมีประโยชน์ อาทิ หลักการของสาธารณรัฐ สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง รายชื่อหน่วยงานที่จะต้องติดต่อเมื่อเดินทางไปถึง รวมทั้งขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการกับหน่วยงานต่างๆ

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับที่พักอาศัย การหางาน การตั้งกิจการ การให้ความช่วยเหลือและการศึกษาแก่เด็ก การรักษาพยาบาล เป็นต้น

คู่มือนี้จัดทำเป็น ภาษาฝรั่งเศส และ ภาษาอังกฤษ

JPEG

อนึ่ง กฎหมายฝรั่งเศสฉบับลงวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 2016 กำหนดให้ผู้ที่เพิ่งย้ายถิ่นพำนักมาที่ประเทศฝรั่งเศส ทันทีที่เดินทางมาถึง ต้องให้คำมั่นที่จะเคารพหลักการและคุณค่าของสังคมฝรั่งเศสและสาธารณรัฐ และจะเข้ารับการอบรมภาคบังคับอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ ซึ่งได้แก่ การอบรมทางด้านภาษา การอบรมเกี่ยวกับพลเมืองเรื่องคุณค่าและหลักการของสาธารณรัฐฝรั่งเศส และการอบรมเรื่องการใช้ชีวิตและการเข้าถึงการทำงานในประเทศฝรั่งเศส

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอบรมทางด้านภาษา
- เพื่อให้ได้รับ carte de séjour เป็นระยะเวลาหลายปี หลังจากที่ได้พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสอย่างสม่ำเสมอมาเป็นเวลาหนึ่งปี กฎหมายกำหนดให้ชาวต่างชาติที่เพิ่งย้ายมาพำนักใหม่และได้ลงนาม contrat d’intégration républicaine (CIR) จะต้องเข้ารับการอบรมในระดับ A1 อย่างจริงจังและสม่ำเสมอ
- เพื่อให้ได้รับ carte de résident จะต้องเข้ารับการอบรมในระดับ A2
- และเพื่อให้ได้รับสัญชาติฝรั่งเศส จะต้องเข้ารับการอบรมในระดับ B1 oral

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 29/01/2019

ด้านบนของหน้า