หน้าที่ของฝ่ายทหาร

งานด้านการทหารอยู่ในความดูแลของผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ซึ่งเป็นผู้แทนของกระทรวงกลาโหมในการติดต่องานทางการทูตกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายไทย

หน้าที่ของผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารมีดังต่อไปนี้

  • เป็นที่ปรึกษาของเอกอัครราชทูตด้านความมั่นคง
  • เผยแพร่นโยบายความมั่นคง ด้านเหล่าทัพและยุทโธปกรณ์ของฝรั่งเศสให้เป็นที่รู้จัก
  • สนับสนุนความสัมพันธ์ทางการทหารในระดับทวิภาคี
  • กำกับดูแลการดำเนินการด้านความร่วมมือและความช่วยเหลือทางการทหารต่างๆ
  • ส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการทหารของฝรั่งเศสและความร่วมมือทางด้านยุทโธปกรณ์

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/07/2006

ด้านบนของหน้า