ความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างไทยกับฝรั่งเศส

เมื่อเทียบกับบรรดาประเทศในทวีปเอเชีย ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทหารยาวนานที่สุดกับประเทศฝรั่งเศส

สาระความร่วมมือส่วนใหญ่คือ

  • การส่งนักเรียนไทยไปเข้าเรียนในหลักสูตรการทหารที่โรงเรียนการทหารแซ็ง-ซีร์ (Saint-Cyr) ปัจจุบันมีนักเรียนทหารไทย 10 คน
  • การให้ทุนไปศึกษาที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศและวิทยาลัยเสนาธิการทหารบกอย่างละหนึ่งทุนเป็นเวลาหนึ่งปี
  • การดูงานของทหารเรือฝ่ายไทยเมื่อมีเรือรบของฝรั่งเศสเข้าเทียบท่าเรือในประเทศไทย (2-3 ครั้งต่อปี)
  • การเปิดสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสที่โรงเรียนเตรียมทหาร จ. นครนายก
  • การไปเยือนระหว่างกันของนายทหารระดับสูง
  • การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญทางด้านยุทธการ
  • การเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกคอบบร้า โกลด์ (Cobra Gold)
  • การเจรจาโดยเปิดกว้างและเปิดเผยในเรื่องยุทโธปกรณ์ เช่น คณะกรรมการส่งกำลังบำรุงทหารและงานการแสดงยุทโธปกรณ์ต่างๆ งานปารีส แอร์โชว์ (Le Bourget) เป็นต้น

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 14/01/2019

ด้านบนของหน้า