คณะทำงานหน่วยความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส

คณะทำงานหน่วยความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส ปีค.ศ. 2018

  • คาโรลีน ชมิตต์ (Caroline SCMITT) ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านภาษาฝรั่งเศส
  • วิภา สุจินัย-แบร์วาส ผู้ประสานงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 66 (0)2 627 21 10
โทรสาร 66 (0)2 627 21 30

ความร่วมมือด้านภาษาเป็นหนึ่งในความร่วมมือหลักของการร่วมมือทางด้านต่างๆ ในประเทศไทย หน่วยความร่วมมือด้านภาษาดูแลสนับสนุนครูสอนภาษาฝรั่งเศสจำนวน 500 คนทั้งในโรงเรียน และ มหาวิทยาลัยรวมทั้งนักเรียนและนิสิตนักศึกษาที่เรียนภาษาฝรั่งเศสทุกระดับทั่วประเทศไทยจำนวน 50,000 คน

หน่วยความร่วมมือด้านภาษามีจุดมุ่งหมายให้ผู้บริหารการศึกษาไทยสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนภาษาฝรั่งเศสและส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ภาษา

ผู้สนใจทั่วไปสามารถเรียนภาษาฝรั่งเศสในสถาบันที่เป็นที่รู้จักได้แก่

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษารัฐบาล270 แห่ง

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเอกชน24 แห่ง

มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน32 แห่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฎ 7 แห่ง

สมาคมฝรั่งเศส 4 แห่ง

และโรงเรียนนานาชาติอีกหลายแห่ง

หลักสูตรสอนภาษาฝรั่งเศสเปิดสอนทั่วไปที่

สมาคมฝรั่งเศส

โรงเรียนและมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

หลักสูตรเด็กปฐมวัยเปิดสอนที่สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ

หลักสูตรสอนภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้านได้แก่

ภาษาฝรั่งเศสการท่องเที่ยว เปิดสอนที่สมาคมฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยราชภัฎ และ มหาวิทยาลัยอื่นๆ

ภาษาฝรั่งเศสเลขานุการ เปิดสอนที่สมาคมฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ภาษาฝรั่งเศสกฎหมาย เปิดสอนที่สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ

ใส่ข้อมูลเมื่อ 20/03/2018

ด้านบนของหน้า