ความร่วมมือกับระดับมัธยมศึกษา

คู่สัญญากับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการไทย มีหน้าที่ดูแลการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

นโยบายความร่วมมือระดับมัธยมศึกษาด้านภาษาฝรั่งเศสได้มีการจัดแนวทางไว้ 3 ประการดังนี้

 • จัดให้มีการอบรมศึกษาต่อเนื่องสำหรับครูอาจารย์
 • จัดอบรมเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสารเพื่อการสอน
 • จัดสอบการประเมินผลระดับ DELF สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (DELF ประกาศนียบัตรความรู้ทางด้านภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน)

ในปีพ.ศ.2551มีการเปิดสอบ DELF สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย ผู้สมัครมากกว่า 400 คนสอบผ่านเกือบ 90% ในเดือนกุมภาพันธ์ ปีพ.ศ.2552 คาดว่าจะมีการสมัครสอบ DELF โรงเรียนมัธยม ศึกษามากขึ้น อันเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้รับประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส ชึ่งเป็นที่รู้จักกันระดับนานาชาติ

หลักสูตรเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสารเพื่อการสอน

หน่วยความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศสได้สนับสนุนการสอนด้านเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสารเพื่อการสอนด้วยเช่นกัน

โดยจัดอบรมด้านดังกล่าวทุกปี ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสารเพื่อการสอน และสนับสนุนครูอาจารย์ให้ไตร่ตรองเพื่อนำสื่อดังกล่าวมาประยุกต์ใช้สอนในชั้นเรียน

และจัดอบรมขยายผลทางเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสารเพื่อการสอนในประเทศไทย ร่วมงานกับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเพื่อเผยแพร่รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ศึกษา วัฒนธรรม และภาษา ดูได้จากรายการสอนฝรั่งเศสชุด Natda en France !

นอกจากนี้ ยังให้ความช่วยเหลือโรงเรียนไกลกังวลหัวหินโดยส่งผู้เชี่ยวชาญครูฝรั่งเศสไปช่วยสอนให้การสนับสนุนรายการ “ C’est chouette ” ซึ่งเน้นแนวความคิดการเรียนด้านโสตทัศนศึกษา

การเรียนการสอนภาษาไทย-ฝรั่งเศส

การเรียนการสอนสองภาษา (Enseignement bilingue) เป็นแผนนำร่องที่เริ่มใช้กับโรงเรียน 3 แห่งในจังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่ภาคการศึกษาประจำปีพ.ศ.2551 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรอีกด้วย

ใบรับรองวุฒิบัตร DELF

DELF DALF คือประกาศนียบัตรความถนัดด้านภาษาฝรั่งเศสแบบใหม่ ประกาศนียบัตรนี้จัดทำและแก้ไขปรับปรุงโดยศูนย์การศึกษาการเรียนการสอนนานาชาติ (Centre International d’Etudes Pédagogiques หรือ CIEP) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศฝรั่งเศส

ประกาศนียบัตร DELF DALF สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงมาตราฐานด้านภาษาในทวีปยุโรป (CECR – Cadre européen de référence) คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ เปิดสอบประกาศนียบัตรนี้ทุกๆ 3 เดือน ท่านสามารถค้นหาคำอธิบายภาษาอังกฤษได้จากเอกสารนี้

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรความถนัดทางภาษาฝรั่งเศสซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลกดังกล่าวได้ สำหรับผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรแบบเดิม (A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4) สามารถเทียบระดับได้เช่นเดียวกัน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ขัอมูลเอกสารเกี่ยวกับประกาศนียบัตรแบบใหม่

http://www.francparler.org/fiches/delf_dalf.htm

เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาการเรียนการสอนนานาชาติ

http://www.ciep.fr

เว็บไซต์ข้อมูลที่รวบรวมแนวขัอสอบ

http://www.ciep.fr/delfdalf/index.htm

ทุนการศึกษา

1. ทุนอบรมครูด้านการเรียนการสอน (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคมถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ.2551) สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้มอบทุนอบรมให้แก่ครูสอนภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษา

จำนวน 6 ทุน เป็นเวลา 2 เดือน ที่ศูนย์ CAVILAM เมือง Vichy ผู้ไดัรับทุนดังกล่าวได้ผ่านการคัดเลือกทดสอบทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551ซึ่งจัดขึ้นที่สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ

2. ทุนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (เดือนตุลาคม พ.ศ.2551)

สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยมีทุนเรียนภาษาจำนวน 10 ทุน มอบให้แก่ผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2551 การสอบแข่งขันชิงทุนดังกล่าวจัดขึ้นช่วงต้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551

3. ทุนดูงานสำหรับผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 15 ทุน (ระหว่างวันที่ 14 -24 กันยายน พ.ศ.2551)

สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยให้ทุนดูงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยศึกษานิเทศน์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเดินทางไปช่วงวันที่ 14 - 24 กันยายน พ.ศ. 2551 เพื่อจะไดัเข้าใจนโยบายของประเทศฝรั่งเศสและสหภาพยุโรปถึงคุณประโยชน์ของการใช้ภาษาปัจจุบันในโรงเรียน จัดอบรมภาษาฝรั่งเศสให้แก่ผู้ลี้ภัยหรือคนต่างชาติ ในครั้งนี้ผู้บริหารจะได้เยี่ยมชมสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เช่น สถานศึกษาระดับมัธยม ศูนย์การศึกษาวิชาการนานาชาติ (CIEP) ชั้นเตรียมการเรียนการสอนสถาบันพัฒนาครู (IUFM)สำนักงานเขตพื้นที่(rectora)สถาบันวิทยาศาสตร์ ศูนย์ต้อนรับผู้อพยพ (CASNAV)พร้อมกับเยี่ยมชมสถานที่และแหล่งวัฒนธรรมที่น่าสนใจ

การอบรม

1.การอบรมระดับชาติเรื่อง DELF วันที่ 24 - 27 มีนาคม พ.ศ.2551

การจัดอบรมนี้มีขึ้นที่โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีมารีส เปชูซ์ ผู้ดูแลรับผิดชอบการสอนของศูนย์ CUEF ที่เมือง Grenoble เป็นวิทยากรตลอด 4 วันแก่ครูสอนภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษาจำนวนประมาณ 100 คน

เนื้อหาของการอบรม

หัวข้อ « Comment adapter la pratique de classe et les supports pédagogiques au DELF scolaire A2 dans un contexte thaïlandais »

จุดประสงค์

อบรมทักษะการฟังพูด อ่าน เขียน โดยใช้แบบเรียน Fréquence jeunes เป็นสื่อการอบรมทักษะการฟัง และ ทักษะการพูด

นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีวิทยากรของสมาคมฝรั่งเศสและสถานทูตฯ ร่วมดำเนินให้การอบรมแก่ผู้เข้าร่วม โดยมุ่งอบรมด้านอุปกรณ์สื่อการสอน (วิดีโอ โสต เอกสารต่างๆ) การประเมินผล โดยกรอกแบบสอบถาม เพื่อครูผู้สอนจะนำไปใช้ในห้องเรียน

รูปการอบรมเมื่อวันที่ 24-27 มีนาคม พ.ศ.2551

การจัดอบรมระดับชาติ หัวข้อ DELF วันที่ 8 – 11 พฤษภาคม พ.ศ.2550

จัดร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 60 ของครูสอนภาษาฝรั่งเศสะดับมัธยมศึกษาได้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ซึ่งมีวิทยากรฝรั่งเศส 2 ท่านได้มาบรรยายและจัดกิจกรรมกลุ่ม

 • มาดาม โอเรเลี่ยน บัสติก จากศูนย์การเรียนการสอนนานาชาติ (CIEP) สาธิตเกี่ยวกับ DELF scolaire และผลการประเมินระดับ A2
 • มาดามซีเวีย ป้วซอง แก็งตง ผู้บรรยายจากมหาวิทยาลัยปารีส 8 ผู้แต่งตำราเรียนภาษาฝรั่งเศส (Initial, Festival…) เพื่อเป็นสื่อทางไวยกรณ์และจัดทำคู่มือประกอบ

การอบรมนี้ได้แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มด้วยกัน

 • DELF Scolaire บรรยายโดย โอเรเลี่ยน บัสติก
 • ไวยากรณ์การเขียน บรรยายโดย ป้วซอง แก็งตง
 • เทคนิคการสอนในชั้นเรียน การพูด บรรยายโดย นิก็อล กาเเมร์ สมาคมฝรั่งเศส
 • เทคนิคการสอนในชั้นเรียน การเขียน บรรยายโดย อิสซาแบ็ล ดูเช่ร์ สมาคมฝรั่งเศส
 • วิธีการเรียนภาษา บรรยายโดย ณ็องชาร์ก็อนเนต์ ผู้ช่วยที่ปรึกษาฝ่ายความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส
 • การใช้สื่อ Natda en France บรรยายโดย ตาเตียน่า เบซอรี่ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครง การร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส 

2. การอบรมหลักสูตรภาษา (วันที่ 6- -17 ตุลาคม พ.ศ.2551)

การอบรมนี้จะมีขึ้นในวันที่ 6- 17 ตุลาคม พ.ศ.2551 ที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯ โดยให้อภิสิทธิ์แก่ครูอาจารย์ที่ต้องการฟี้นฟูภาษาฝรั่งเศสในการลงทะเบียนเข้าอบรม

3. การอบรม สำหรับผู้อบรมครูอาจารย์ (ตุลาคม พ.ศ.2551)

การอบรมผู้อบรมครูอาจาย์ซึ่งจัดขึ้นช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนตุลาคมใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 15 วัน เป็นการให้ข้อมูลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ที่จะทำหน้าที่อบรมครูอาจารย์ในอนาคต ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะต้องมีคุณสมบัติพอเพียงตามที่กำหนด การอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนระดับภูมิภาค ขอทราบรายละเอียดได้ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2551

4. การอบรมสำหรับผู้อบรมครูอาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อวันที่ 18-21 มีนาคม พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐมได้จัดอบรมครูภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษาแถบภาคตะวันตก(นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และปทุมธานี) เพื่อไปเป็นผู้อบรมครูอาจารย์ในอนาคตมีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยดี ใคร่ขอขอบคุณอาจารย์จุฑารัตน์ เบ็นจาฤทธิ์พร้อมทั้งอาจารย์ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส มา ณ ที่นี้ด้วย

ใส่ข้อมูลเมื่อ 28/09/2016

ด้านบนของหน้า