ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

ความร่วมมือกับสมคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสทุกระดับและทุกด้านในประเทศไทย เมี่อเร็วๆนี้สมาคมได้จัด Colloque International ที่กรุงเทพฯ ในหัวขัอเรื่อง “Le français comme médiateur de la diversité culturelle et linguistique” สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิราชนครินทร์ ได้ทรงเป็นผู้ประทานหัวข้อเรื่องดังกล่าว งานดังกล่าวมีวิทยากรเข้าร่วมกว่า 70 คนจากทั่วโลกเพื่อเสนอผลของตนเองตลอดระยะเวลา 4 วันนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญได้มาร่วมงานนี้ด้วย เช่น ประธานของสมาคมฝรั่งเศส ปารีสคณะผู้แทนแคนาดาเพื่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะกรรมการของสมาพันธ์ครูสอนภาษาฝรั่งเศสนานาชาติ และ TV5 MONDE ยังได้มาออกบู๊ทด้วย

โครงการณ์ต่างๆของภาควิชาในมหาวิทยาลัย

โครงการณ์ที่กำลังดำเนินการอยู่

 • หลักสูตรปริญญาโทภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • การจัดตั้งศูนย์การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสระหว่างคณะในมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ด้วยความร่วมมือจากผู้ฝึกงานชาวฝรั่งเศสระดับปริญญาโทด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ)
 • ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสผ่านไปยังในมหาวิทยาลัยอี่นๆ
 • สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯสร้างเว็บไซต์ เพื่อเรียนภาษาฝรั่งเศสทางอินเตอร์เน็ตโดยใช้แบบเรียน Reflets 

ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา

ภาควิชาภาษาฝรั่งเศสมหาวิทยาลัยรัฐบาล ได้แก่

มหาวิทยาลัยบรูพา คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์และครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ความร่วมมือโครงการลุ่มแม่น้ำโขง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลันนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์

วิทยาลัยมหิดลนานาชาติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี ภูเก็ต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์และคณะโบราณคดี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์

ภาควิชาภาษาฝรั่งเศสมหาวิทยาลัยเอกชน ได้แก่

มหาวิทยาลัยอ้สสัมชัญ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี

ประกาศวุฒิบัตรสายอาชีพใหม่

การสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับมหาวิทยาลัยมีความหลากหลาย มีการจัดทำหลักสูตรใหม่ๆ ขึ้นเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายอาชีพ ตัวอย่างได้แก่ หลักสูตรปริญญาโทภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผู้ที่จบการศึกษาในสาขาดังกล่าวสามารถทำงานเป็นไกด์ที่มีคุณภาพ หรือทำงานในบริษัทท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ ตามสถานทีท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยว กระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงนักวิจัยหรืออาจารย์ในสาขาดังกล่าว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.archae.su.ac.th/MAFCT

นอกจากนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังมีหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนการศึกษา

เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษาภาษาฝรั่งเศสระดับสูง สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสได้มอบทุนการศึกษาระยะสั้น ทุนระดับมหาวิทยาลัย และทุนระดับปริญญาเอก ให้แก่นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส

ตัวอย่างภารกิจที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

 • ทุนศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาในสถาบันการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสชั้นสูงระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก
 • ทุนศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาด้านการแปลและล่ามที่สถาบัน ESIT ของฝรั่งเศส
 • ทุนอบรมสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย
 • ทุนประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาไปศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส
 • ทุนอบรมภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้าน (เจ้าหน้าที่ราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เจ้าหน้าที่ก.พ.และกระทรวงการต่างประเทศ นักวิจัยของโครงการ Royal Golden Jubilee และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการบริหารจัดการด้านวัฒนธรรม)
 • เชิญผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยปารีส 3 เป็นวิทยากรการสัมมนาด้านภาษาและวรรณคดี

ประจำปีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • เชิญผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยปารีส 3 เป็นวิทยากรการสัมมนาด้านวรรณคดี (สมัยใหม่)

ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

 • สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น จัดให้มีการอบรม ค่ายภาษาฝรั่งเศส การประชุม ฯลฯ

ใส่ข้อมูลเมื่อ 28/09/2016

ด้านบนของหน้า