สมาคมและหน่วยงานที่ดำเนินโครงการร่วมกับสถานทูตฯ

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยเป็นคู่สัญญาสำคัญที่ให้ความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศสของสถานทูตฝรั่งเศส สมาครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยได้ฉลองครบรอบ 25 ปีเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา

สมาคมนี้มาจากความริเริ่มของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งทรงเป็นอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสและห้วหน้าภาคภาษาต่างประเทศของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเสด็จเยือนฝรั่งเศสได้มีโอกาส พบกับเลขานุการของสมาคมสหพันธ์นานา ชาติครูภาษาฝรั่งเศส หลังจากนั้นทรงมีพระดำรัสที่จะรวมกลุ่มครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสให้ได้รู้จักกัน

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยถือกำหนดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน ค.ศ. 1977 โดยมีจุดมุ่ง หมายที่จะเผยแพร่สนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้า จัดงานที่เป็นประโยชน์ในแก่ครูสอนภาษา เป็นแหล่งพบปะและแลกเปลี่ยน อีกทั้งได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ มากมาย (สถาบัน A.U.F. เดิมชื่อ AUPELF, ศูนย์ภาษา CAVILAM เมือง Vichy, ศูนย์ภาษา CLA เมือง Besançon, สมาคมสหพันธ์นานาชาติครูภาษาฝรั่งเศส, ฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส) เพื่อร่วมจัดอบรมและสัมมนาต่างๆ

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยมีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์นายกกิตติมศักดิ์ และอุปนายก 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ธิดา บุญธรรม และคุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยมีสมาชิกมากกว่า 700 คน

เมื่อปีที่แล้ว สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมวิชาการ

ทั่วโลกจัดโดยสมาคมสหพันธ์นานาชาติครูภาษาฝรั่งเศสที่เมืองแอตแลนต้า สหรัฐอเมริกา วันที่ 6-8 ตุลาคม ค.ศ. 2004 การประชุมนี้กล่าวถึงภาษาฝรั่งเศสระดับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะนโยบาย การสอบเข้าในมหาวิทยาลัยและวิสัยทัศน์การเรียนการสอนในประเทศไทย

วันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยได้จัดงานสมาคมฯ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ในแต่ละปีมีนักเรียนภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษาทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย และครูภาษาฝรั่งเศสมาร่วมงานดูการแข่งขันและการแสดงต่างๆ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ด้วย

คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ.2551-2552

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์นายกกิตติมศักดิ์

นางธิดา บุญธรรม อุปนายก

คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อุปนายก

นางสาวณัฐสรัญ ลี้ศิริเสริญ  เลขาธิการ

นางสาวชนายา ด่านสวัสดิ์  เหรัญญิก

นางสาวไพริน ศิริอังกูร นายทะเบียน

นางสาวประภา งามไพโรจน์ บรรณารักษ์

นางพรทิพา ถาวรบุตร ปฎิคม

นางสาวเสาวนิตย์ นิตย์ ชัยมุสิก สมาชิกสัมพันธ์

นางสาวสิรจิตต์ เดชอมรชัย สาราณียกร

นายสุพจน์ โล่คุณสมบัติ ประชาสัมพันธ์

นางสาวนันทา ไกรวิทย์ วิทยาการสัมพันธ์

นางสุพรรณี จันทน์คราญ วิเทศสัมพันธ์ 

นางสาวพรศิริ ทองพันธ์ สารนิเทศ

นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ

นางสาวมาริสา การีเวทย์ ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางอรวรรณ รัตนกาฬ ผู้ช่วยบรรณารักษ์

นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ ผู้ช่วยปฎิคม

นางสาวปรุงสุคนธ์ บูรณะถาวร ผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์

นางสุรภี รุโจปการ ผู้ช่วยสสาราณียกร

นางสาวศิริพร อินทเวคิน ผู้ช่วยสารนิเทศ

สำนักคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการไทยก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1892 มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอยู่ภายใต้การดูแลมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1918 ในปี ค.ศ. 1932 กระทรวงศึกษาธิการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ กำหนดบทบาทจำเป็นของการศึกษารวมทั้งสิทธิ์ของเด็กและประชาชนบังคับให้เด็กปฐมวัยเข้าเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1917 หลังจากนั้นมีมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งที่ได้มีการก่อตั้งในปีต่อมา เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1933 มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี ค.ศ. 1943

สิ่งสำคัญของการปฎิรูปการศึกษาปัจจุบันคือการสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ( ค.ศ. 1997) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ค.ศ. 1999) และพระราชบัญญัติการแก้ไขปรับปรุง (ค.ศ. 2002)

กระทรวงศึกษาธิการได้ยุบกระทรวงเก่าให้มารวมอยู่ด้วยกัน คือ กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (ขึ้นอยู่กับสำนักนายกรัฐมนตรี) และจัดโครงสร้างใหม่ขึ้นอันประกอบด้วย 5 องค์กรหลัก คือ สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

การปฎิรูปการศึกษาเน้นบังคับให้เรียนจบการศึกษาถึงอายุ 18 ปี (ปัจจุบันเหลือ 15 ปี) รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการศึกษาบังคับให้ทุกคนได้เรียนหนังสือ โดยเฉพาะเด็ก คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ทุพลภาพ คนเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ถือเป็นข้อบังคับในพระราชบัญญัติธรรมนูญในบรรดาหน้าอื่นๆของคนไทย

พระราชบัญญัติการศึกาาแห่งชาติเน้นการกระจายอำนาจการศึกษาไทย กล่าวคือ เขตการศึกษา เดิมจัดแบ่งเป็น 12 เขต และได้จัดให้ขึ้นใหม่เป็น 175 เขต มหาวิทยาลัยต่างๆ มีอิสระในการปกครองเองถึงแนวนโยบายการมอบปริญญาบัตรและการจัดหลักสูตร

เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ : www.obec.go.th/new/

สมาคมฝรั่งเศส

สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ ตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1912 ภายใต้กฎหมายไทย หน้าที่เพื่อการสอนภาษาฝรั่งเศสและส่งเสริมวัฒนธรรมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส เปิดหลักสูตรเรียนภาษาฝรั่งเศสหลากหลายเพื่อสนองตอบต่อบุคคลทั่วไป เช่น หลักสูตรสอนภาษาไทย ภาษาสเปน ตั้งศูนย์ศิลปะนานาชาติเพื่อเปิดสอนหลักสูตรในแขนงต่างๆ เช่น หลักสูตรวิชาประยุกต์ศิลป ออกแบบแฟชั่น เต้นรำ ดนตรี ฯลฯ

ที่สมาคมฝรั่งเศส ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรงและอยู่ในบรรยากาศ

ของผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสที่อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ในสมาคมประกอบด้วย

  • ห้องสมุดมีข้อมูลเอกสารและหนังสือมากมายถึง 26,000 เล่ม
  • ห้องออดิทอรียม(จัดแสดงละคร คอนเสิร์ต การปฐกถา ฉายภาพยนตร์)
  • ห้องอาหารและร้านหนังสือฝรั่งเศส

ด้วยความร่วมมือกับสถานทูตฝรั่งเศส สมาคมฝรั่งเศสถือเป็นแหล่งจัดกิจกรรมในการส่งเสริมภาษาฝรั่งเศส เช่น วันภาพยนตร์ศิลปะ วันประชาคมโลกฝรั่งเศส จัดอบรมความถนัดความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน A1-A2 อบรมหลักสูตรภาษา อบรมครูหลักสูตรความถนัดความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐานระด้บมัธยม หลักสูตรภาคการศึกษาความถนัดความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐานระด้บมัธยมและบุคคลทั่วไป หลักสูตรการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาฝรั่งเศส จัดแข่งประกวดกวีนิพนธ์ (Le Printemps des Poètes) จัดอบรมบุคลากรหลัก จัดการบรรยาย (นักภาษาศาสตร์ หลุยส์-ฌอง กัลเวต์ และรายการอื่นๆ)

เว็บไซต์ของสมาคม : www.alliance-francaise.or.th

หน่วยงานแคมปัสฟรานซ์( CampusFrance )

ภาคการศึกษา ค.ศ. 2006 มีนักเรียนจำนวน 900 คน ได้สมัครเรียนในระดับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน CampusFrance เป็นเครือข่ายการศึกษาในฝรั่งเศส

เว็บไซต์ : www.thailande.campusfrance.org

สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส

ปัจจุบันสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสมีสมาชิก 980 คน แต่ละปีสมาคมนี้ได้จัดงานราตรีนักเรียนเก่าฝรั่งเศสเพื่อจะได้สังสรรค์และอยู่ในหมู่คนฝรั่งเศส

ใส่ข้อมูลเมื่อ 28/09/2016

ด้านบนของหน้า