งดการใช้สิทธิยับยั้งในกรณีอาชญากรรมที่มีผลต่อคนหมู่มาก

ต้องรอนานกว่า 2 ปีและรอให้มีผู้เสียชีวิต 120,000 คนในประเทศซีเรียก่อนที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะลุกขึ้นมาตัดสินใจทำอะไรสักอย่าง ก่อนหน้านี้การใช้สิทธิยับยั้งทำให้คณะมนตรีดังกล่าวเป็นอัมพาต

ประเทศฝรั่งเศสยึดถือในการเป็นพหุภาคีและองค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นหัวใจของสิ่งดังกล่าว องค์กรนี้เป็นเครื่องมือหลักในการดูแลรักษากลไกทางการเมืองในโลกให้มีความมั่นคงและสงบสุข การที่องค์การสหประชาชาติเป็นอัมพาตเป็นเวลา 2 ปีมีผลต่อมนุษยชาติเป็นอันมาก เป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ในแง่ของมโนธรรมสากล

การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่ 68 ที่เพิ่งเสร็จลุล่วงไป เปิดโอกาสให้มีการสานต่อเพื่อให้เรื่องดังกล่าวมีความคืบหน้า ที่ประชุมได้ข้อตกลงเกี่ยวกับอาวุธเคมีในประเทศซีเรีย ซึ่งก่อให้เกิดความหวังในการแก้ปัญหาทางการเมือง ได้มีการถกเถียงเรื่องนิวเคลียร์ในประเทศอิหร่านอีกครั้ง ประเทศฝรั่งเศสได้กล่าวถึงเงื่อนไขในการหาทางออกที่เป็นที่ยอมรับได้ และในขณะเดียวกันยังตอบรับความตั้งใจของทางการอิหร่านที่จะให้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ ที่ประชุมยังจำต้องกล่าวเตือนเกี่ยวกับสาธารณรัฐแอฟริกากลาง ร้องขอให้ประชาคมโลกดำเนินการเกี่ยวกับเสถียรภาพและความมั่นคงในเขตซาเฮล และทำงานร่วมกันในระดับพหุพาคีในระยะยาวอย่างในเรื่องของภูมิอากาศที่แปรปรวนหรือการยกเลิกการลงโทษประหารทั่วโลก

ผลบวกของการประชุมดังกล่าวไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงที่จะกล่าวต่อไป เกี่ยวกับโศกนาฏกรรมในประเทศซีเรียคณะมนตรีความมั่นคงไม่มีอำนาจที่จะทำอะไรได้มาเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้สิทธิยับยั้ง ประชาชนส่วนหนึ่งถูกฆ่าและที่แย่ที่สุดคือการใช้อาวุธเคมีกับหมู่ชนโดยผู้ปกครองประเทศกับเด็ก ผู้หญิง และพลเมืองทั้งหลาย สำหรับผู้ที่รอองค์การสหประชาชาติเข้ามารับผิดชอบในการปกป้องประชาชน สถานการณ์ดังกล่าวสมควรได้รับการตำหนิ

ประเทศฝรั่งเศสเห็นด้วยกับการมีตัวแทนเพิ่มขึ้นในองค์การสหประชาชาติ ส่วนหนึ่งทำได้โดยการเพิ่มจำนวนสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคง ที่ประชุมยังไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ถ้าไม่ต้องการสูญเสียความชอบธรรม เหล่าสมาชิกจำต้องใช้เรื่องนี้เป็นตัวอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ในอนาคต

เพื่อสิ่งดังกล่าวจะได้เป็นจริงขึ้นมา ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้ยื่นข้อเสนอง่ายๆ และท้าทายในขณะเดียวกันต่อสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

สำหรับสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงทั้ง 5 ประเทศ ได้เสนอให้ประเทศเหล่านี้วางกรอบสิทธิในการยับยั้งด้วยความสมัครใจ การเปลี่ยนแปลงกระทำได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎบัตรสหประชาชาติ ต้องการเพียงการตกลงร่วมกันของสมาชิกถาวร โดยรูปธรรมแล้ว เมื่อคณะมนตรีความมั่นคงมีมติเกี่ยวกับสถานการณ์ของอาชญากรรมที่มีผลต่อคนหมู่มาก สมาชิกถาวรจำต้องงดใช้สิทธิการยับยั้งเป็นการชั่วคราว การดำเนินการดังกล่าวมีข้อกำหนดง่ายๆ หลังจากที่มีการสอบถามความเห็นของประเทศสมาชิกอย่างน้อย 50 ประเทศ เลขาธิการสหประชาชาติจะได้รับการร้องขอให้ออกมติเกี่ยวกับลักษณะของอาชญากรรมดังกล่าว ข้อปฏิบัติจะมีผลดำเนินการได้ทันทีหลังจากเลขาธิการฯ แสดงความคิดเห็นเสร็จสิ้น เพื่อที่จะทำได้จริง ข้อปฏิบัติดังกล่าวไม่สามารถนำไปใช้ได้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สำคัญระดับชาติของสมาชิกถาวรของคณะมนตรีฯ ประเทศใดประเทศหนึ่ง

ข้าพเจ้าทราบดีถึงการคัดค้านทุกลักษณะต่อข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น และขอยกเหตุผลสำคัญเพื่อนำมาตอบโต้การคัดค้านเหล่านี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ จะรักษาความเชื่อมั่นที่มีต่อคณะมนตรีความมั่นคง เสาหลักของสันติภาพและเสถียรภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญไว้ได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจของประชาคมโลกที่จะให้ความสำคัญอย่างแท้จริงแก่การปกป้องชีวิตเพื่อนมนุษย์ ทำให้การปรึกษาหารือและการเจรจามีความสำคัญเป็นอันดับแรกอีกครั้ง รวมทั้งหลีกเลี่ยงไม่ให้ประเทศต่างๆ ติดอยู่กับจุดยืนในหลักการของตนเอง

มีวิธีแก้ไขอื่นใดที่รวดเร็ว ง่ายและมีประสิทธิภาพ ที่จะทำให้มีความคืบหน้าต่อไปได้ ข้าพเจ้ายังไม่เห็นสักวิธี วันนี้มีโอกาสแล้ว จงฉวยโอกาสดังกล่าว

โลรองต์ ฟาบีอุส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

publié le 17/09/2018

haut de la page