สถานการณ์การเมืองในประเทศไทย (10/12/2556)

โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้มีแถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2556 ดังต่อไปนี้

“ประเทศฝรั่งเศสเป็นห่วงสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
ประสงค์ที่จะเห็นแรงกดดันทางการเมืองสงบลงก่อนการเลือกตั้งครั้งต่อไป
ขอสนับสนุนผู้นำทางการเมืองไทยให้หาทางออกอย่างสงบสันติและเคารพอย่างเคร่งครัดต่อขอบข่ายงานของสถาบัน หลักนิติรัฐและหลักประชาธิปไตย “

publié le 17/09/2018

haut de la page