นักเรียนหญิงไทยท่ามกลางนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนสองภาษาที่ได้รับเชิญไปประเทศฝรั่งเศสจำนวน 50 คน

นักเรียนเกือบสองล้านคนทั่วโลกกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรห้องเรียนสองภาษาผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส โปรแกรมห้องเรียนสองภาษาของสถาบันฝรั่งเศสรุ่นที่ 3 จัดขึ้นที่กรุงปารีสและเมืองชาโมนิกซ์
(Chamonix ) โดยมีนักเรียนลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนี้จำนวน 50 คนจาก 35 ประเทศเข้าร่วมโปรแกรมนี้ ตัวแทนจากประเทศไทยคือนางสาวธนภรณ์ อำอำไพ ซึ่งกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตรห้องเรียนสองภาษา ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกสถานะเพิ่มค่าโรงเรียนในต่างประเทศที่ได้เลือกจัดการเรียนการสอนหลักสูตรห้องเรียนสองภาษา และเพื่อจัดตั้งเครือข่ายคนหนุ่มสาวที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสและแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน โปรแกรมสำหรับรุ่นที่ 3 นี้ให้ความสำคัญกับเสรีภาพในการแสดงออกและปัญหาสภาวะโลกร้อนซึ่งจะมีการจัดประชุมนานาชาติเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ "COP21" โดยประเทศฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพ ณ กรุงปารีส

ใส่ข้อมูลเมื่อ 29/07/2018

ด้านบนของหน้า