นิทรรศการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ « Climate EXPO 2015 »

ประเทศฝรั่งเศสและสหภาพยุโรปดำเนินงานส่งเสริมการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 21 ที่จะมีขึ้น ณ กรุงปารีส ในปี 2015 โดยเข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่มีชื่อว่า « Climate EXPO 2015 »

นิทรรศการนี้ซึ่งเกิดจากความคิดริเริ่มของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27- 29 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อให้กิจกรรมตลอดสามวันนี้กระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาภูมิอากาศแปรปรวน

ในวันที่ 27 ตุลาคม ก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เยี่ยมชมนิทรรศการซึ่งจัดแสดงโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรป สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร รวมถึงโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมันเพื่อการพัฒนา (GIZ) นอกจากนี้ ได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพยนตร์สั้นที่จัดขึ้นในโอกาสนี้ด้วย

งานแสดงนิทรรศการ « Climate EXPO 2015 » เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาฯ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะมีขึ้น ณ กรุงปารีส ในปี 2015

ในพิธีเปิดนิทรรศการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ผู้ชนะการประกวดจะได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้แทนสหภาพยุโรปให้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาฯ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะมีขึ้น ณ กรุงปารีส ในปี 2015 หรือที่รู้จักกันในชื่อ การประชุม COP 21 ซึ่งเป็นการประชุมนานาชาติว่าด้วยการเจรจาหารือเพื่อรับมือกับความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรลุข้อตกลงสากลที่จะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการจำกัดอุณหภูมิโลกมิให้สูงขึ้นเกิน 1.5 ถึง 2 องศาเซลเซียส

ใส่ข้อมูลเมื่อ 29/07/2018

ด้านบนของหน้า