พิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ให้แก่รศ.ดร. บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร

เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559 นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้มอบเครื่องอิสริยาภรณ์ Palmes Académiques ชั้น Officier ให้แก่ รศ.ดร. บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร. บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร ทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้แก่การวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย รศ.ดร. บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร คือตัวอย่างหนึ่งของความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะเกิดจากความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ในเรื่องปัญหาพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว ยังเกิดจากการมีส่วนสนับสนุนอย่างจริงจังในการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศฝรั่งเศสให้แน่นแฟ้นขึ้นด้วยการเข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนภายใต้โครงการทุนระดับปริญญาโท-เอกของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

นอกจากนี้ รศ.ดร. บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร ยังเป็นผู้ริเริ่มสร้างความร่วมมือด้านชีวมวลกับสถาบัน CIRAD ขึ้นใน พ.ศ. 2556 ซึ่งไม่เพียงแต่เสริมสร้างความแข็งแกร่งของการวิจัยด้านนี้ในภูมิภาค หากแต่ยังเปิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ในโลก

JPEG

ใส่ข้อมูลเมื่อ 12/02/2016

ด้านบนของหน้า