พิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์เลฌียงดอเนอร์ชั้นกอม็องเดอร์แก่นายโภคิน พลกุล

นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย มอบเครื่องอิสริยาภรณ์เลฌียงดอเนอร์ชั้นกอม็องเดอร์แก่นายโภคิน พลกุล เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

นายโภคินเป็นบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงในแวดวงการเมืองไทย เคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และประธานสภาผู้แทนราษฎร

นายโภคิน พลกุลเป็นผู้ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสและชื่นชอบวัฒนธรรมฝรั่งเศส จบจากโรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพที่มีชื่อเสียง ก่อนจะไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส ในสาขานิติศาสตร์ นายโภคินเป็นผู้ที่มีบททบาทสำคัญคนหนึ่งในความร่วมมือด้านกฎหมายที่เชื่อมโยงไทยกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันมาอย่างช้านาน

ตลอดระยะเวลาการทำงานทั้งด้านวิชาการ ด้านการเมือง และในระหว่างดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีและตำแหน่งในรัฐสภา นายโภคินยังคงยึดมั่นในภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสอย่างไม่เสื่อมคลาย รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า