สารจากประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อแสดงความยินดี และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ

กรุงปารีส วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท แสดงความยินดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เนื่องในโอกาสที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระบรมชนกนาถ ซึ่งสร้างความโทมนัสต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและประชาชนชาวไทยอย่างใหญ่หลวง

ฝรั่งเศสภาคภูมิใจในสายสัมพันธ์กับราชอาณาจักรไทยที่มีมาอย่างยาวนานกว่าสามศตวรรษ ข้าพระพุทธเจ้าปรารถนาให้ความสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมือที่เชื่อมโยงประเทศทั้งสองมีความแน่นแฟ้นและพัฒนายิ่งขึ้นต่อไปในรัชสมัยของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และขออวยพรให้พสกนิกรของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองและความผาสุก

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า
นายฟรองซัวส์ ออลลองด์
ลายมือชื่อ

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า