การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสมีขั้นตอนอย่างไร

ชาวฝรั่งเศสจะเลือกตั้งประธานาธิบดีทุกๆ 5 ปี

ใครมีสิทธิ์เลือกตั้ง

การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส เป็นการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน (suffrage universel direct)
- จากประชาชน (universel) หมายถึง ชาวฝรั่งเศสทุกคนที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจะมีสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสหรือต่างประเทศก็ตาม
- โดยตรง (direct) หมายถึง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยตรง

การเลือกตั้งมีขั้นตอนสำคัญอย่างไร

7 สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งรอบที่สอง/21 มีนาคม
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ โดยหนึ่งในนั้นคือต้องได้รับการลงชื่อสนับสนุนจากผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน (เช่น นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) ไม่น้อยกว่า 500 คนขึ้นไป

4 สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งรอบที่สอง/10 เมษายน
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
-  มีคณะกรรมการเพื่อควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียง
-  นับตั้งแต่เริ่มการรณรงค์หาเสียง ระยะเวลาที่ใช้ปราศรัยและออกอากาศในสื่อวิทยุโทรศันท์ ต้องเคารพหลักความเท่าเทียมกันระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้ง

2 สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งรอบที่สอง/23 เมษายน
การเลือกตั้งรอบแรก*
ชาวฝรั่งเศสออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดได้คะแนนเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่ง จำเป็นต้องจัดให้มีการเลือกตั้งในรอบสองขึ้น

7 พฤษภาคม
การเลือกตั้งรอบที่สอง*
ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนสูงสุดสองอันดับแรกในการเลือกตั้งรอบแรกจะมาชิงชัยกันในการเลือกตั้งรอบที่สอง ผู้ที่ได้คะแนนเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งจะได้รับเลือกตั้ง บัตรเปล่าหรือบัตรเสียจะไม่ถูกนับเป็นคะแนน

ประธานาธิบดีจะได้รับเลือกตั้งหลังการประกาศผลอย่างเป็นทางการโดยตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสภายในระยะเวลา 10 วัน
มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

*ในทวีปอเมริกา การเลือกตั้งรอบแรกและรอบที่สองจะจัดเร็วขึ้น 1 วัน

ใส่ข้อมูลเมื่อ 29/07/2018

ด้านบนของหน้า