การขอการรับรองเป็นผู้สื่อข่าว สำหรับผู้สื่อข่าวชาวไทยในการประชุม One Planet Summit

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับสื่อมวลชน : การขอการรับรองเป็นผู้สื่อข่าว (media accreditation) สำหรับผู้สื่อข่าวชาวไทยในการประชุมสุดยอดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ One Planet Summit วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ กรุงปารีส

JPEGระบบการขอการรับรองเป็นผู้สื่อข่าว (media accreditation) สำหรับผู้สื่อข่าวชาวต่างประเทศได้เปิดแล้วบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการประชุม www.oneplanetsummit.fr การขอการรับรองต้องดำเนินการผ่านระบบนี้เท่านั้น ผู้สื่อข่าวทุกคนจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบนี้โดยไม่มีข้อยกเว้น โดยสามารถเข้าสู่ระบบได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์

สำหรับผู้สื่อข่าวชาวไทย จะต้องดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอการรับรองจากระบบ กรอกข้อมูล แล้วส่งไปที่ฝ่ายข่าวของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส แบบฟอร์มดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมประทับตรารับรอง เพื่อใช้ในการขอรับการรับรองเป็นผู้สื่อข่าว

2. เมื่อกรอกแบบฟอร์มครบถ้วนและได้รับการประทับตราจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เรียบร้อยแล้ว ผู้สื่อข่าวจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการขอการรับรองเป็นผู้สื่อข่าวผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ พร้อมแนบแบบฟอร์มการขอการรับรองระหว่างดำเนินการ หากไม่มีแบบฟอร์มดังกล่าว คำขอจะไม่ได้รับการพิจารณา

การลงทะเบียนออนไลน์จำเป็นต้องใช้รูปถ่ายและข้อมูลหนังสือเดินทาง โปรดเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการ

ใส่ข้อมูลเมื่อ 29/07/2018

ด้านบนของหน้า