การขอวีซ่าสำหรับประเทศฝรั่งเศสในประเทศไทย Applying for a French visa in Thailand [fr]

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเป็นผู้พิจารณาคำร้องขอวีซ่า

Visa applications submitted in Thailand are processed by the Embassy of France in Thailand

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลการยื่นคำร้องขอวีซ่า ขั้นตอนดำเนินการ และติดตามคำร้องของท่าน ได้ทาง France-visas เว็บไซต์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับวีซ่าสำหรับประเทศฝรั่งเศส

For general information and for preparing, submitting and tracking your application, log on to France-visas, the official website for visa application to France.

France-visas คือศูนย์รวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับแนะนำท่านเรื่องขั้นตอนการขอวีซ่า และช่วยให้ท่านเข้าใจการดำเนินการแต่ละขั้นตอน การเตรียมเอกสาร การลงทะเบียน การยื่นคำร้อง และติดตามคำร้อง

France-visas is a single portal with all the information you need process and help you every step of the way (preparing the application, entering details, submitting and tracking the application).

ขั้นตอนสำคัญในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

The main steps in applying for a visa

ท่านจำเป็นต้องมีวีซ่าหรือไม่

Do I need a visa?

PNGท่านสามารถใช้โปรแกรมassistant visa เพื่อตรวจสอบว่าท่านจำเป็นต้องมีวีซ่าหรือไม่ กรณีที่ท่านจำเป็นต้องใช้วีซ่า ระบบจะแจ้งรายละเอียดเอกสารที่ท่านต้องเตรียม และค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า

First, use assistant visa to check, based on your situation, whether you need a visa and if so, what type. The wizard will also tell you what documents must be enclosed with your application, along with the relevant fee.

ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์

Complete your application online

PNGหลังจากตรวจสอบว่าท่านจำเป็นต้องมีวีซ่า ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ระบบจะขอให้ท่านสร้างบัญชีผู้สมัคร และ France-visas จะนำท่านเข้าสู่ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่า

Once you have confirmed that you need a visa, you can complete your application on our online portal. You will be asked to create a France-Visas account, which you will need for each step of the process.

การยื่นคำร้องผ่านศูนย์ยื่นวีซ่า

Submit your application to the visa centre

PNGหลังจากที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ขั้นตอนต่อมาคือ การยื่นคำร้องผ่านศูนย์ยื่นวีซ่า ท่านสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ยื่นวีซ่าและขั้นตอนในการยื่นคำร้องได้ทาง France-visas

Once you have completed your online application, all you have to do is submit it to your local visa centre. France-Visas will provide you with all necessary information on how and where to submit your application

การติดตามคำร้องขอวีซ่า

Track your visa application

PNGหลังยื่นคำร้อง ท่านสามารถติดตามคำร้องขอวีซ่าเพื่อตรวจสอบวันและขั้นตอนการรับหนังสือเดินทาง และข้อมูลการเตรียมตัวก่อนออกเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส

Once your application has been submitted, track its progress and see how and when you can collect your passport and how to prepare for your trip to France.

ข้อควรระวัง

N.B. :

เนื่องจากมีผู้ยื่นคำร้องเป็นจำนวนมาก ช่วงวันหยุดเทศกาล และช่วงปิดเทอม อาจมีผลให้ใช้เวลานานในการทำการนัดหมายและการพิจารณาคำร้องของท่าน
เราจึงขอแนะนำให้ท่านยื่นคำร้องก่อนวันเดินทางล่วงหน้าอย่างเร็วที่สุด

Waiting times for appointments and for processing applications will vary depending on your nationality and the time of year.
Users are therefore asked to submit their visa applications well in advance of their departure date.

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/01/2019

ด้านบนของหน้า