คณะผู้บริหารภาคธุรกิจของสภานายจ้างฝรั่งเศส (MEDEF International) เดินทางเยือนประเทศไทย [fr]

คณะผู้บริหารภาคธุรกิจของสภานายจ้างฝรั่งเศส (MEDEF International) เดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนาย François Corbin ประธานสภาธุรกิจฝรั่งเศส-ไทย และนาย Gérard Wolf ประธานคณะทำงานเฉพาะกิจด้านเมืองยั่งยืนของ MEDEF International เป็นผู้นำคณะ

นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ติดตามคณะของ MEDEF International ตลอดระยะเวลา 3 วันของการเยือน

วันที่ 30 มกราคม คณะของ MEDEF International และเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย ณ ทำเนียบรัฐบาล ผู้บริหารภาคธุรกิจ 5 รายได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนโดยตรงกับนายกรัฐมนตรี การเข้าพบครั้งนี้ทำให้ตัวแทนภาคธุรกิจได้ยืนยันความสนใจในการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ประเทศไทยกำลังดำเนินการ อนึ่ง ในช่วงค่ำ ได้มีการจัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส

วันที่ 31 มกราคม มีการจัดการประชุม France-Thailand Business Forum (FBTF) ครั้งที่ 2 โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีคณะผู้บริหารภาคธุรกิจของ MEDEF International ผู้ประกอบการไทย และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐของไทยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม มีการจัดพบปะหารือในด้านต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนาเมืองยั่งยืน การคมนาคมขนส่ง เกษตรอาหาร และการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ คณะของ MEDEF International เดินทางไปเยือนจังหวัดชลบุรีตามคำเชิญของกลุ่มอมตะ เพื่อรับฟังการนำเสนอโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และโครงการ ดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โครงการสำคัญของรัฐบาลซึ่งครอบคลุมจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง

การเยือนครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากดำเนินการของสภาธุรกิจฝรั่งเศส-ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง MEDEF International กับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 บันทึกดังกล่าวช่วยให้ภาคธุรกิจฝรั่งเศสสามารถวางตำแหน่งข้อเสนอในตลาดของไทยได้ดียิ่งขึ้นและเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับภาคธุรกิจไทยให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โครงการขยายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม และในอีกหลายโครงการด้านเมืองยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการที่ริเริ่มดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ทันสมัย


คณะผู้บริหารภาคธุรกิจของสภานายจ้างฝรั่งเศส (MEDEF International) เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย ณ ทำเนียบรัฐบาล
ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

การหารือกับนายกรัฐมนตรีของไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายไทยซึ่งดูแลรับผิดชอบด้านการส่งเสริมการลงทุนและการบริหารจัดการน้ำ
ภาพ : รัฐบาลไทย

งานเลี้ยงรับรองจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะของ MEDEF International ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต
ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

งานเลี้ยงรับรองจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะของ MEDEF International ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต
ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

งานเลี้ยงรับรองจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะของ MEDEF International ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต
ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

งานเลี้ยงรับรองจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะของ MEDEF International ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต
ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ภาพหมู่ถ่ายระหว่างพิธีเปิดการประชุม France-Thailand Business Forum ครั้งที่ 2 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย (กลาง) นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) และนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (ที่ 3 จากขวา) ร่วมพิธีเปิด
ภาพ : MEDEF International

การแถลงข่าวการประชุม France-Thailand Business Forum ครั้งที่ 2
ภาพ : MEDEF International

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/08/2020

ด้านบนของหน้า