คณะกรรมการบริหารหอการค้าฝรั่งเศส-ไทยชุดใหม่ [fr]

สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 หอการค้าฝรั่งเศส-ไทยได้ประกาศรายนามคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ประจำปี 2561-2562 ดังนี้

PNG

ประธาน
Mr. Thomas SANCHEZ, The Commercial Company of Siam Ltd.

รองประธาน
Mr. Segsarn TRAI-UKOS, Michelin Siam Co., Ltd.
Mr. Vincent BIROT, Belaws
Mr. Phillipe CLAIRE, Ventury., Ltd.

เลขานุการกิตติมศักดิ์
Ms. Sansanee J.PERANDUS, Vovan Trocadelyo

เหรัญญิกกิตติมศักดิ์
Mr. Chatchawat KRIENGSUNTIKUL, Mazars (Thailand) Co., Ltd.

ที่ปรึกษา
Mr. Christophe LEJEUNE, Accor Asia Pacific Corp. (Thailand)
Mr. Laurent BASCOUERT, Essilor Manufacturing (Thailand)
Mr. Thanakorn WONGWISES, Schneider (Thailand) Limited
Mr. Phusit SASITHARANON, Expolink Global Network Ltd.
Mr. Gabriel LUBEIGT-HANCHANA, Crédit Industriel et Commercial
Ms. Onanong PRATAKPHIRIYA, l’Oréal (Thailand)
Mr. Patrice PISCHEDDA, ACOEM Group

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 17/03/2019

ด้านบนของหน้า