การดำรงตำแหน่งประธานคณะรัฐมนตรีสภายุโรปของฝรั่งเศส [fr]

ฝรั่งเศสดำรงตำแหน่งประธานคณะรัฐมนตรีสภายุโรป ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

วัตถุประสงค์ของการดำรงตำแหน่งประธานครั้งนี้คือเพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ของสภายุโรปซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการต่อสู้และความก้าวหน้าในช่วงเวลา 70 ปี ที่ผ่านมา รวมทั้งสานต่อการรวมกลุ่มและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุโรป

สภายุโรป

สภายุโรปเป็นองค์การหลักในการปกป้องสิทธิมนุษยชนในทวีปยุโรป

สภายุโรปก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2492 เป็นองค์การระหว่างรัฐบาลยุโรปที่เก่าแก่ที่สุด ประเทศที่ร่วมก่อตั้ง ได้แก่ เบลเยียม เดนมาร์ก ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน และสหราชอาณาจักร ปัจจุบัน สภายุโรปมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 47 ประเทศ ในจำนวนนี้รวมถึงรัฐสมาชิกทั้งหมดของสหภาพยุโรปด้วย มีประชากรรวมกันทั้งหมดมากว่า 800 ล้านคน

ประเทศสมาชิกของสภายุโรปทุกประเทศได้ลงนามในอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่มุ่งคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปจะควบคุมการบังคับใช้อนุสัญญาดังกล่าวในประเทศสมาชิก

สภายุโรปมีบทบาทเป็นผู้นำในการต่อสู้เพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิตในยุโรป ส่งเสริมเสรีภาพสื่อและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ต่อต้านความรุนแรงต่อสตรี และกำหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพยาและการรักษาในระดับทวีปยุโรป

นโยบายเร่งด่วนในวาระการดำรงตำแหน่งประธานคณะรัฐมนตรีสภายุโรปของฝรั่งเศส

ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ฝรั่งเศสดำรงตำแหน่งประธานคณะรัฐมนตรีสภายุโรปซึ่งถือเป็นส่วนบริหารขององค์กร โดยได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนไว้ 3 ข้อในวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ได้แก่

  • เสริมสร้างระบบคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของยุโรปให้แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป โดยเน้นการปกป้องผู้ที่อ่อนแอที่สุด และการเสริมสร้างสิทธิเด็กและสิทธิทางสังคม
  • ส่งเสริมความเท่าเทียมกันและการอยู่ร่วมกัน โดยการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรี การเหยียดเชื้อชาติ และการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ จะเป็นแกนกลางสำคัญ
  • รับมือกับความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นกับสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม ซึ่งความท้าทายลำดับต้นๆ จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และชีวจริยธรรม

ดูเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 17/05/2019

ด้านบนของหน้า