ความร่วมมือกับระดับมัธยมศึกษา [fr]

การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการไทย โดยเฉพาะการสนับสนุนทางด้านการเงินในการจัดอบรมสำหรับครูภาษาฝรั่งเศส นอกจากนี้ครูชาวต่างชาติจำนวนมากที่ประจำอยู่ในโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัยยังถือเป็นจุดแข็งในการส่งเสริมความสำคัญและความน่าดึงดูดของภาษาฝรั่งเศส

ความร่วมมือกับสพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. เป็นหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ดูแลการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

นโยบายความร่วมมือระดับมัธยมศึกษาด้านภาษาฝรั่งเศสได้มีการจัดแนวทางไว้ 3 ประการดังนี้
1. จัดให้มีการอบรมเบื้องต้นและต่อเนื่องสำหรับครูอาจารย์
2. สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการสอน
3. สนับสนุนการสอบวัดระดับเพื่อรับประกาศนียบัตรความรู้ทางภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (DELF scolaire)

เพื่อให้เกิดการสอนภาษาฝรั่งเศสที่มีคุณภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดอบรมทางภาษา วัฒนธรรม และการสอนเบื้องต้นเป็นเวลา 4 เดือน ก่อนเริ่มต้นการสอน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสพฐ. ในการจัดอบรมครูภาษาฝรั่งเศสปีละ 15 คน ในช่วงระยะเวลา 4 ปี

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังสนับสนุนการจัดอบรมต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางภาษาและการสอนของครูอาจารย์

เว็บไซต์ของสพฐ. https://www.obec.go.th/

การสอบวัดระดับเพื่อรับประกาศนียบัตรความรู้ทางภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (DELF scolaire)

ในปี 2008 มีการเปิดสอบวัดระดับเพื่อรับประกาศนียบัตรความรู้ทางภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (DELF scolaire) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย นับตั้งแต่นั้น การสอบวัดระดับดังกล่าวก็ประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปี 2013 มีผู้เข้าสอบมากกว่า 3,000 คน และมีผู้สอบผ่านเกือบร้อยละ 90 ในอนาคต คาดว่าจะมีผู้สมัครสอบเพิ่มมากขึ้น เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้รับประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศสชึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความตั้งใจที่จะให้มีการสอบ DELF scolaire และการสอบวัดระดับเพื่อรับประกาศนียบัตรความรู้ทางภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน (DELF) และขั้นสูง (DALF) สำหรับบุคคลทั่วไป อย่างกว้างขวางมากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสได้รับประกาศนียบัตรชึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การสอบ DELF scolaire มีจำนวนผู้เข้าสอบเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่มีการเปิดสอบครั้งแรกในปี 2008 มีการจัดอบรมผู้ตรวจข้อสอบปีละ 3 ครั้ง ในอนาคตหากมีการบรรจุการสอบ DELF ในระบบการศึกษาจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อคุณภาพการเรียนการสอนและความถูกต้องของการประเมินผล สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปของกระทรวงศึกษาธิการไทยที่ต้องการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการเข้าสู่อาเซียน

โครงการ Teach in Thailand

หลังจากที่ได้มีการลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงระหว่าง นางยามีนา เบนกีกี รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสกำกับดูแลกิจการประชาคมภาษาฝรั่งเศส กับ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรงศึกษาธิการของไทย ในปี 2013 ก็ได้มีการดำเนินโครงการ Teach in Thailand ขึ้นในปีเดียวกัน และได้มีการสานต่อและขยายโครงการในปี 2014 เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารทางการพูดของผู้เรียนและให้การสนับสนุนแก่ผู้สอน โดยได้จัดให้มีการพบปะกันระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาโทชาวฝรั่งเศส สาขาการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ (FLE) กับครูอาจารย์ชาวไทย ทำให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับวิธีการสอนในแบบต่างๆ และการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน

การจัดการเรียนการสอนสองภาษา

การจัดการเรียนการสอนสองภาษา (ฝรั่งเศส-ไทย) เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมีการจัดตั้งห้องเรียนสองภาษา ฝรั่งเศส-ไทย ขึ้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ในโรงเรียนนำร่อง 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

โครงการห้องเรียนสองภาษา ฝรั่งเศส-ไทย เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ ได้รับการเรียนการสอนเป็นภาษาฝรั่งเศสที่มีคุณภาพ มีความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ และมีโอกาสที่จะศึกษาต่อในระดับสูงในสาขาที่มีความถนัดในประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส

ในปี 2013 ห้องเรียนสองภาษา มีอาจารย์สอนวิชาที่ไม่ใช่สาขาทางภาษา 10 คน อาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ 5 คน และนักเรียน 236 คน

วัตถุประสงค์หลักของโครงการ

- สร้างนักเรียนสองภาษาที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในระดับที่ดี ซึ่งหลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแล้ว มีโอกาสที่จะศึกษาต่อในระดับสูงในประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส

- ส่งเสริมประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศสโดยให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ของไทยสามารถคิดและมีมุมมองเป็นภาษาฝรั่งเศสได้

- สร้างศูนย์กลางความเป็นเลิศที่มีบทบาทนำในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย

- ช่วยส่งเสริมให้ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสและประเทศไทยมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นในด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิทยาศาสตร์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 30/05/2019

ด้านบนของหน้า