กลุ่มนโยบายต่างประเทศและสุขภาพโลก (วันที่ 22 สิงหาคม 2562) [fr]

ในปี 2562 ประเทศฝรั่งเศสดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มนโยบายต่างประเทศและสุขภาพโลก (Foreign Policy and Global Health Initiative - FPGH) ซึ่งมีประเทศสมาชิก 7 ประเทศ ได้แก่ แอฟริกาใต้ บราซิล ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย นอร์เวย์ เซเนกัล และไทย

กลุ่ม FPGH ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 ตามความริเริ่มของฝรั่งเศสและนอร์เวย์ เป็นกรอบการหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับประเด็นด้านสาธารณสุขที่สำคัญ โดยได้จำแนกประเด็นที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกไว้ 10 เรื่อง อาทิ การเตรียมการรับมือและการต่อสู้กับโรคระบาด บทบาทหลักของบุคคากรด้านสาธารณสุข ผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การต่อสู้กับเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์ ตลอดจนการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

กลุ่ม FPGH มีเป้าหมายให้การสนับสนุนทางการเมืองแก่ประเด็นด้านสาธารณสุขที่สำคัญและยกระดับความสำคัญของประเด็นดังกล่าวในวาระระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 รัฐมนตรีสาธารณสุขของกลุ่ม FPGH ทั้ง 7 ประเทศ ได้เห็นชอบแถลงการณ์ซึ่งมีสาระสำคัญคือ

  • การเร่งรัดให้กลุ่ม FPGH ส่งเสริมแนวทางแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างระบบสุขภาพให้เข้มแข็ง
  • การเรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเสริมสร้างระบบสุขภาพให้เข้มแข็งและในนโยบายด้านสาธารณสุข
  • การเน้นบทบาทสำคัญของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน สมาคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อรับประกันการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่จำเป็นอย่างทั่วถึง

ในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่จะมีขึ้นในปีนี้ ฝรั่งเศสในนามของประเทศสมาชิกของกลุ่ม FPGH จะเสนอข้อมติ เรื่อง แนวทางแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างระบบสุขภาพให้เข้มแข็ง

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาฝรั่งเศส) : https://onu-geneve.delegfrance.org/Adoption-du-communique-Diplomatie-et-Sante

ที่มา :
(ภาษาฝรั่งเศส) France Diplomatie
(ภาษาอังกฤษ) France Diplomatie

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 11/08/2020

ด้านบนของหน้า