สถานทูตฝรั่งเศสเริ่มเปิดให้บริการออกวีซ่าบางประเภท

ตามที่ประเทศฝรั่งเศสได้เริ่มเปิดพรมแดนแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วนั้น สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จึงกลับมาเปิดให้บริการออกวีซ่าอีกครั้ง โดยจะพิจารณาออกวีซ่าให้ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าบางประเภทดังนี้

  • นักศึกษา (พำนักระยะสั้นและระยะยาว)
  • ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อจุดประสงค์ทางอาชีพ (พำนักระยะสั้นและระยะยาว)
  • ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อจุดประสงค์ทางครอบครัว (พำนักระยะยาว)
  • ผู้ถือเอกสารพำนัก titre de séjour หรือ VLS-TS ซึ่งหมดอายุหลังวันที่ 15 มิถุนายน

คู่สมรส (Mariage) คู่ครองที่ทำสัญญาอยู่ร่วมกัน (Pacs) หรือคู่ครองที่อยู่ร่วมกันแต่ไม่ได้สมรส (Concubinage) และบุตรของชาวฝรั่งเศสหรือพลเมืองสหภาพยุโรปยังคงได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศฝรั่งเศสได้ แม้จะไม่ได้อยู่อาศัยเป็นประจำในประเทศฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถออกวีซ่าให้บุคคลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ควรพกเอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนบ้าน (livret de famille) สัญญาเช่าที่พักอาศัยที่อยู่ร่วมกัน (bail de logement commun) บัญชีธนาคารร่วม (compte bancaire commun) ติดตัวในขณะเดินทางด้วยเพื่อให้สามารถยืนยันสถานภาพคู่สมรสหรือคู่ครองของตนได้

อย่างไรก็ดี สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทราบว่า การออกวีซ่าของสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่ได้รับประกันว่าท่านจะสามารถเข้าประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศในเขตเชงเกนได้ทันที เนื่องจากยังคงมีการบังคับใช้ข้อจำกัดในการเดินทางข้ามพรมแดนภายในสหภาพยุโรปและในการเดินทางเข้าประเทศทางอากาศ นอกจากนี้ ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าควรตรวจสอบเงื่อนไขในการเดินทางกลับประเทศที่มีถิ่นพำนักกับทางการท้องถิ่นของประเทศนั้นด้วย

อนึ่ง ผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสภาคพื้นทวีปยุโรป (France métropolitaine) จะต้องกรอกหนังสือรับรองการเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศส (attestation de déplacement vers la France) และหนังสือรับรอง (déclaration sur l’honneur) ยืนยันว่าไม่มีอาการติดเชื้อโควิด-19 และไม่ได้เป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน และต้องพกหนังสือทั้งสองฉบับติดตัวในขณะเดินทางด้วย สำหรับผู้เดินทางจากประเทศไทยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากด้านล่าง

Word - 8.5 ko
Attestation de déplacement dérogatoire vers la France métropolitaine depuis les pays tiers et déclaration sur l’honneur (ภาษาอังกฤษ)
(Word - 8.5 ko)
Word - 9.3 ko
Attestation de déplacement dérogatoire vers la France métropolitaine depuis les pays tiers et déclaration sur l’honneur (ภาษาฝรั่งเศส)
(Word - 9.3 ko)

สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังดินแดนฝรั่งเศสโพ้นทะเลจากประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเทศฝรั่งเศสภาคพื้นทวีปยุโรปจะต้องกรอกหนังสือรับรองการเดินทางไปยังดินแดนฝรั่งเศสโพ้นทะเล (attestation de déplacement international vers les collectivités d’Outre-mer françaises) โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากด้านล่าง

Word - 18.2 ko
Attestation de déplacement international vers les collectivités d’Outre-mer françaises (ภาษาอังกฤษ)
(Word - 18.2 ko)
PDF - 32.5 ko
Attestation de déplacement international vers les collectivités d’Outre-mer françaises (ภาษาฝรั่งเศส)
(PDF - 32.5 ko)

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองฝรั่งเศส (ภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ): https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/L-actu-immigration/Attestations-de-deplacement-et-de-voyage

การยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องดำเนินการผ่านเว็บไซต์ France-Visas (ภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส): https://france-visas.gouv.fr/en_US/web/france-visas/

หากมีข้อสงสัย กรุณากรอกแบบฟอร์มการติดต่อโดยคลิกที่นี่ (เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 17/06/2020

ด้านบนของหน้า