หน้าที่และความรับผิดชอบ

เอกอัครราชทูตรับมอบหมายให้ทำหน้าที่ปกป้องและสนับสนุนผลประโยชน์ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสและพลเมืองของประเทศดังกล่าวใน ประเทศไทย รวมถึงพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสในด้านการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งผู้แทนถาวรของประเทศฝรั่งเศสประจำ ESCAP ในประเทศไทยอีกด้วย

เอกอัครราชทูตปฏิบัติภารกิจดังกล่าวโดยร่วมงานกับคณะทำงานและฝ่ายต่างๆ ของสถานทูตฯ อันได้แก่
- ฝ่ายการทูตซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการเมืองมีหน้าที่ติดตามข่าวสารด้านการเมือง ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อรายงานและให้คำปรึกษาแก่เอกอัครราชทูต
- ฝ่ายข่าวและการสื่อสารทำหน้าที่ติดตามและรวบรวมข้อมูลข่าวสาร เพื่อรายงานแก่ฝ่ายต่างๆ ของสถานทูตฯและหน่วยงานของสาธารณรัฐฝรั่งเศส รวมถึงให้ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย
- ฝ่ายกงสุลทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของชาวฝรั่งเศสในประเทศไทย และแผนกวีซ่าเป็นผู้ออกเอกสารอนุญาตให้เข้าประเทศสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังฝรั่งเศส
- ฝ่ายเศรษฐกิจและการพาณิชย์ดูแลรับผิดชอบงานด้านความร่วมมือด้านการค้าระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศส
- ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือดูแลรับผิดชอบงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและ ฝรั่งเศส ซึ่งครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการ ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรม การศึกษา และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
- ฝ่ายการทหารรับมอบหมายให้ดูแลความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสให้เป็นไปอย่างราบรื่น

ใส่ข้อมูลเมื่อ 28/10/2015

ด้านบนของหน้า