ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

นอกจากกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงเศรษฐกิจแห่งประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงินรายใหญ่แก่โครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทยแล้ว กระทรวงอื่นๆ อาทิเช่น กระทรวงเกษตร กระทรวงคมนาคม ฯลฯ มีบทบาทสำคัญในความร่วมมือดังกล่าวเช่นกัน ในปีงบประมาณ 2545-2546 ประเทศฝรั่งเศสได้ให้เงินสนับสนุนโครงการเหล่านี้รวมทั้งสิ้นถึง 8 ล้านยูโร โครงการความร่วมมือครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้

  • การพัฒนาด้านสังคมและการเรียนการสอนวิชาชีพ
  • ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ (ความร่วมมือด้านกฏหมายและด้านบริหารรัฐกิจ การบริหารส่วนต่างๆ ของประเทศ การอบรมข้าราชการ)
  • งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย
  • การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (การเกษตร เกษตรทางน้ำ สินค้าบริโภค สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีด้านการบิน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การคมนาคม)

การทำงานแบบคณะทำงานร่วมไทย-ฝรั่งเศสในด้านต่างๆ (Comité mixte sectoriel) มีผลให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเป็นไปอย่างแน่นแฟ้น คณะทำงานดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและบริษัทฝรั่งเศสได้ร่วมทำงานกันในด้านการรถไฟ ไปรษณีย์และการสื่อสาร ด้านการบินอวกาศและการบินพาณิชย์

ใส่ข้อมูลเมื่อ 30/06/2006

ด้านบนของหน้า