หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย

หอการค้าฝรั่งเศส - ไทย ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2509 ปัจจุบัน มีจำนวนสมาชิกกว่า 180 บริษัทจากกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ซึ่งมีความสนใจในการทำธุรกิจทั้งในประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส ก่อให้เกิดเครือข่ายทางธุรกิจที่เข้มแข็งและมีศักยภาพ

หอการค้าฝรั่งเศส - ไทยยังเป็นสมาชิกของสภาหอการค้าฝรั่งเศสในต่างประเทศ (Federation of French Chambers of Commerce and Industry Abroad) มีเครือข่ายครอบคลุม 86 หอการค้าฝรั่งเศส ใน 76 ประเทศทั่วโลก หอการค้าฝรั่งเศส - ไทยยังทำงานใกล้ชิดกับหอการค้าเเละอุตสาหกรรมในประเทศฝรั่งเศส ตลอดจนหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย

หอการค้าฝรั่งเศส - ไทยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ฝรั่งเศส - ไทย ผ่านทางการติดต่ออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงเเละองค์ต่างๆ ของรัฐ ปัจจุบัน หอการค้าฝรั่งเศส - ไทย มุ่งมั่นพัฒนาใน 4 สาขาหลัก ๆ ได้แก่

- ให้บริการตามความต้องการเเละความสนใจของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจชาวฝรั่งเศสในประเทศไทย และบริษัทไทยที่เป็นสมาชิกของหอการค้าฝรั่งเศส - ไทย
- บริการจัดหาข้อมูลเเละข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของประเทศไทยเเละประเทศฝรั่งเศส ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของทั้งสองประเทศ
- จัดหาเอกสาร/ข้อมูลด้านสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยเเละประเทศฝรั่งเศส
- ประชาสัมพันธ์งานเเสดงสินค้าทั้งในประเทศไทยเเละประเทศฝรั่งเศส

Business Club (members@francothaicc.com)

หอการค้าฝรั่งเศส - ไทยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อเปิดโอกาสในให้สมาชิกได้พัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้า และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ หอการค้าฯ จัดกิจกรรมต่าง ๆ กว่า 30 งานต่อปี อาทิ งานสังสรรค์รับประทานอาหารกลางวันประจำเดือน, งานสังสรรค์รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลสำคัญเข้าเยี่ยมชมโรงงาน สถานประกอบการที่น่าสนใจ ตลอดจนสถานที่สำคัญต่างๆ งานสัมมนา การแข่งขันกอล์ฟ และงานกาลาดินเนอร์ประจำปี ฯลฯ

Services (services@francothaicc.com)

หอการค้าฝรั่งเศส - ไทยมีบริการด้านข้อมูลทางธุรกิจและการตลาดแก่บริษัทไทยและฝรั่งเศส อาทิ

  • ให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจ อาทิ การจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยและในประเทศฝรั่งเศส
  • ให้ข้อมูลทางการตลาดและการสำรวจตลาดที่แม่นยำ
  • ให้คำแนะนำด้านการนำเข้าและส่งออก อาทิ รายชื่อบริษัทผู้นำเข้าและส่งออกทั้งของไทยและฝรั่งเศส อัตราภาษีศุลกากร
  • ประสานงานและจัดการเจรจาทางการค้าและทำการนัดหมายกับบริษัทคู่ค้า
  • บริการด้านสำนักงาน (รับและส่งเอกสารทางไปรษณีย์, ให้เช่าพื้นที่ทำสำนักงานสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งบริษัท)
  • บริการล่าม / เเปลเอกสาร

Promosalons (promosalons@francothaicc.com)

โปรโมซาลองส์ เป็นองค์กรของฝรั่งเศสทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าของประเทศฝรั่งเศสให้กับนักธุรกิจในแต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทย หอการค้าฝรั่งเศส - ไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนของโปรโมซาลองส์ ด้วยเครือข่ายสำนักงานตัวแทนใน 56 ประเทศทั่วโลก โปรโมซาลองส์ให้ความช่วยเหลือผู้เข้าชมงานและผู้ร่วมออกแสดงงาน ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับงานแสดงสินค้าต่างๆ ในประเทศฝรั่งเศส รวมถึงการช่วยลงทะเบียนล่วงหน้าและการจัดคณะเข้าเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า

ติดต่อ
หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย
โทร 02 6509613-4 โทรสาร 02 6509739
อีเมล์ director@francothaicc.com
เว็บไซต์ www.francothaicc.com

ใส่ข้อมูลเมื่อ 14/08/2012

ด้านบนของหน้า