เทคโนโลยีฝรั่งเศส

Oséo เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีพันธกิจหลักในการสนับสนุนบริษัทและอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก ทั้งด้านการเงิน การกู้ยืมและการให้หลักประกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนสำคัญ (ช่วงก่อตั้ง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การพัฒนา การถ่ายโอน) หน่วยงาน Oséo ช่วยเหลือผู้เริ่มโครงการหรือผู้ประกอบการให้ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินสะดวกยิ่งขึ้น

- http://www.oseo.fr/

กระทรวงเศรษฐกิจ การคลังและอุตสาหกรรม
- http://www.economie.gouv.fr/

Institut National de Propriété Industrielle (INPI) ซึ่งสนับสนุนโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การคลังและอุตสาหกรรมประเทศฝรั่งเศส มีหน้าที่ป้องกันลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมต่างๆ
พันธกิจต่างๆ ของหน่วยงานดังกล่าวมีดังนี้
- พิจารณาและให้การรับรองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมรูปแบบต่างๆ (ใบรับรอง ตราสินค้า ฯลฯ)
- เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองทรัพย์สินทางทางอุตสาหกรรมให้สาธารณชนทราบ
- มีส่วนร่วมในข่ายงานที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม

INPI เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการปราบปรามสิ่งลอกเลียนแบบ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ด้านเศรษฐกิจและศุลกากรประจำอยู่ใน 75 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้แล้วยังเป็นสำนักงานเลขาธิการของคณะกรรมธิการป้องกันสิ่งลอกเลียนแบบแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานด้านอุตสาหกรรม

เจ้าหน้าที่ของ INPI ซึ่งประจำอยู่ในประเทศไทย มีหน้าที่ช่วยเหลือบริษัทฝรั่งเศสในการป้องกันลิขสิทธิ์ในประเทศไทย และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแก่บริษัทและหน่วยงานราชการในประเทศไทย

- http://www.inpi.fr/

ใส่ข้อมูลเมื่อ 20/08/2012

ด้านบนของหน้า