วิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย

ภารกิจด้านวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส มีเป้าหมายในการกระชับความสัมพันธ์ระดับสูงระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย โดยมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือระดับสถาบันระหว่างหน่วยงานด้านการอุดมศึกษา และวิจัยของไทยและฝรั่งเศสในระยะยาว ความร่วมมือดังกล่าวได้รับการส่งเสริมผ่านกิจกรรมด้านวิชาการในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ โครงการวิจัยร่วม การส่งเสริมการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส การสร้างหลักสูตรร่วมและโครงการปริญญาเอกร่วม

ทั้งนี้ เพื่อให้วัตถุประสงค์ดังกล่าวบรรลุผลและเพื่อสนับสนุนความร่วมมือระดับสถาบัน จึงได้มีการกำหนดเครื่องมือที่นักวิจัยและนักวิชาการสามารถเข้าถึงได้ขึ้นมาโดยผ่านการประกาศรับสมัครต่างๆ ที่ได้ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง

1. หน่วยงาน Campus France เครื่องมือเผยแพร่ข้อมูลสู่นักศึกษาไทย

หน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ประเทศไทย มีภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์การอุดมศึกษาและการเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศส โดยช่วยเหลือนักศึกษาหรือผู้สนใจในการวางแผนการศึกษาและให้คำแนะนำในการเลือกหลักสูตรและสถาบันด้านต่างๆ
แคมปัสฟรานซ์ตั้งอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (ถนนเจริญกรุง ซอย 36) และมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศส โดยการจัดการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

 • แนะแนวการศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสในมหาวิทยาลัยต่างๆ(Campus France Tour)
 • เข้าร่วมนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศ เช่นนิทรรศการการศึกษาต่อที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือนิทรรศการศึกษาต่อประจำปีที่จัดขึ้นโดยหน่วยงาน ก.พ.
 • จัดสัมมนาระหว่างผู้ที่สนใจศึกษาต่อและตัวแทนจากสถาบันการศึกษาของฝรั่งเศส
 • จัดสัมมนาระหว่างผู้ที่สนใจศึกษาต่อและนักเรียนเก่าฝรั่งเศส

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Campus France หรืออีเมลสอบถามได้ที่ Info Campus France

2. โครงการทุนการศึกษา

โครงการนี้เป็นการให้ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกที่ประเทศฝรั่งเศส โดยทุกปีได้เปิดโอกาสให้บุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี สมัครเพื่อขอรับทุนในโครงการนี้ ในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการจัดทำเว็บไซต์สำหรับทุนนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะ ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขและขั้นตอนการสมัครทุนได้จากเว็บไซต์ www.francothai-science.com/scholarships

สำหรับการจัดสรรทุนและระยะเวลาในการให้ทุนนั้นจะพิจารณาจากแผนการศึกษาและหลักสูตรที่เลือกศึกษา โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณามอบทุนอยู่ที่ความเป็นเลิศและความสอดคล้องของแผนการศึกษาที่นักศึกษาเสนอมาเป็นสำคัญ ในกรณีที่เอกสารของผู้สมัครมีคุณสมบัติเชิงวิชาการใกล้เคียงกัน เอกสารของนักศึกษาที่เกี่ยวโยงกับความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและฝรั่งเศสหรือกับบริษัทฝรั่งเศสในไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ นอกจากนี้ การมอบทุนร่วม (ของสถาบันอุดมศึกษาของไทยหรือบริษัทเอกชน) ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่งของโครงการนี้

คณะกรรมการวิชาการที่ประกอบด้วยบุคคลผู้มีบทบาทในความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสจะเป็นผู้ประเมินคุณภาพเชิงวิชาการและวิทยาศาสตร์ของเอกสารที่มีผู้สมัครส่งเข้ามาในแต่ละปี โดยในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการได้พิจารณามอบทุนภายใต้โครงการนี้ให้กับนักศึกษาไทยจำนวน 31 คน เพื่อศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส

3. โครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส (PHC Siam)

โครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส (PHC Siam) เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการร่วมทำวิจัยระยะยาวระหว่างสถาบันไทยและฝรั่งเศสผ่านการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนนักวิจัยของทั้งสองประเทศ โครงการนี้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุกสาขาวิชาที่มีระยะเวลา 2 ปี โดยที่ทั้งฝ่ายไทยและฝรั่งเศสร่วมกันมอบเงินสนับสนุนโครงการ

คณะกรรมการทั้งสองฝ่ายจะทำการคัดเลือกข้อเสนอโครงการในช่วงเวลาเดียวกันโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของแต่ละฝ่าย ในส่วนของการประเมินผลโครงการนั้นจะพิจารณาจากความเป็นเลิศของโครงการและคุณภาพของกิจกรรมวิจัยที่นำเสนอ ทั้งนี้ โครงการที่เกิดจากการริเริ่มความร่วมมือใหม่ๆ และการมีส่วนร่วมของนักวิจัยรุ่นเยาว์ในโครงการจะเป็นปัจจัยสำคัญที่คณะกรรมการพิจารณาเพื่อตัดสินคัดเลือกโครงการ

การปรับโครงสร้างของโครงการเมื่อไม่นานมานี้มีขึ้นเพื่อดึงดูดให้นักวิจัยสนใจเข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึ้น โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานด้านการวิจัยในทุกๆ สาขาของทั้งประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทยสามารถเสนอโครงการวิจัยได้ ทั้งนี้ กำหนดให้มีการประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุกปีเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนแนวทางของโครงการให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น

ปฏิทินการประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส (PHC Siam) มีดังนี้

 • เมษายน - ประกาศรับข้อเสนอโครงการ
 • กรกฎาคม - ปิดรับข้อเสนอโครงการ
 • สิงหาคม - พฤศจิกายน - ประเมินโครงการและประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการ
 • ธันวาคม - แจ้งผลการพิจารณาตัดสินแก่ผู้รับผิดชอบโครงการทราบ


รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส (PHC Siam) นี้ อยู่ในเว็บไซต์ www.campusfrance.org/fr/phc

4. โครงการทุนสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์

ในปี พ.ศ. 2554 สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสได้ริเริ่มโครงการทุนวิจัยในประเทศฝรั่งเศสสำหรับนักวิจัยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในแต่ละปีโครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทยรุ่นเยาว์นำเสนอโครงการเพื่อทำวิจัยที่ห้องปฏิบัติการในประเทศฝรั่งเศสเป็นระยะเวลา 2-6 เดือน ความคิดริเริ่มดังกล่าวมุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักวิจัยหัวกะทิรุ่นเยาว์ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกได้สนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือระยะยาวใหม่ๆ ระหว่างหน่วยงานวิจัยไทยและฝรั่งเศส โครงการนี้เปิดกว้างสำหรับทุกสาขาวิจัย

โครงการวิจัยที่นำเสนอมาจะได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากทั้งฝ่ายไทยและฝรั่งเศส หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกจะพิจารณาจากการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ คุณภาพทางวิชาการของโครงการและกระบวนการวิจัยที่ใช้ รวมถึงประโยชน์ที่ผู้มีส่วนร่วมในโครงการจะได้รับ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุนรุ่นต่อไปสามารถเดินทางไปทำวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศสได้ในปี พ.ศ. 2560 โดยในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา มีนักวิจัยรุ่นเยาว์ที่ได้รับทุนจากโครงการดังกล่าวเพื่อไปทำวิจัยในประเทศฝรั่งเศสจำนวนทั้งสิ้น 12 คน

ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเพื่อขอรับทุนในโครงการนี้ได้ที่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่
แผนกความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย
ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
35 เจริญกรุงซอย 36
ถนนเจริญกรุง
บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66 2 627 21 00
โทรสาร +66 2 627 21 30
อีเมล Salisa.Limsakul@diplomatie.gouv.fr

คณะทำงาน

 • สเตฟาน รอย ผู้ช่วยทูตด้านความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย
 • วันเพ็ญ ศิระพัฒน์ เจ้าหน้าที่ด้านความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย
 • ศลิษา ลิ่มสกุล เจ้าหน้าที่ด้านความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย
 • อเล็กซองดรา บาร์นู เจ้าหน้าที่ด้านความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย
 • โปลีน ตูฌีส เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ หน่วยงาน Campus France
 • พลวัฒน์ คันทะพรม เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส หน่วยงาน Campus France

ใส่ข้อมูลเมื่อ 30/07/2018

ด้านบนของหน้า